ПОЛОЖЕННЯ про фінансове управління Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

 

1. Фінансове управління Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (скорочене найменування – Фінансове управління райдержадміністрації) є структурним підрозділом Білгород-Дністровської  районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. 

         2. Фінансове управління райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації,, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

         3. Основними завданнями фінансового управління райдержадміністрації є:

-   забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Білгород-Дністровського району;

-   складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

-   підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території Білгород-Дністровського району;

-   розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

-   здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів на території Білгород-Дністровського району, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

        4. Завданнями фінансового управління районної державної адміністрації відповідно до покладених повноважень є:

-    організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

-   забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних  та юридичних осіб;

-   здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

-   розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

-   бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

-   розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;
визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

-   проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

-   прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд відповідно до районної державної адміністрації, районної ради;

-   участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, підготовлення пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання проекту районного бюджету;

-   організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету, складання проекту районного бюджету, проекту рішення районної ради та інших матеріалів відповідно до законодавства;

-   складання прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди;

-   підготовлення пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

-   перевірка рішень сільських рад про затвердження бюджету та внесених змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;

-   складання, затвердження тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

-   перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

-   здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до районного бюджету;

-    організація виконання районного бюджету, забезпечення разом з органами державної податкової служби, територіальним органом Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

-   здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідних місцевих бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 

-   зведення показників бюджетів, що входять до бюджету району, та подання їх у встановлені терміни до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації;

-    забезпечення захисту фінансових інтересів держави;

-   підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

-   проведення моніторингу змін, що вносяться до районного бюджету;

-   розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних  (депозитних) рахунках банків;

-   розгляд бюджетної та фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальним органом Державної казначейської служби України, та подання зведеного звіту про виконання місцевих бюджетів району у встановлені терміни до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації;

-   інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

-   розгляд звернень та підготовлення пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

-   проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки території, тенденцій та динаміки розвитку різних форми власності, підготовлення пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

-    організація та здійснення внутрішнього аудиту у порядку, визначеному законодавством;

-   бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури органів місцевого самоврядування, підготовлення пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання органів місцевого самоврядування та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

-    здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів району,
застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

-    прийняття рішення про застосування заходів впливу за фактами порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

-   зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань, повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету, безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

-   забезпечення ефективного та цільового використання відповідних бюджетних коштів;

-   участь у підготовлені звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

-   підготовлення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

-   розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

-   участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

-   забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
        - забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

-   постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

-   контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

-   організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

-   участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

-   забезпечення захисту персональних даних;

-   розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

-   забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління Білгород-Дністровської  РДА;

-   здійснення інших, передбачених законом, повноважень.

 

5. Фінансове управління райдержадміністрації має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевих рад, територіального органу Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів, та звітування про їх виконання;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Фінансове управління райдержадміністрації під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також територіальним органом Державної казначейської служби України, органами податкової служби та органами Державної фінансової інспекції України.

7. Фінансове управління райдержадміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

8. Начальник фінансового управління райдержадміністрації:

-   здійснює керівництво діяльністю  управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника фінансового управління райдержадміністрації, керівників його структурних підрозділів;

-   подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ;

-   затверджує положення про структурні підрозділи фінансового управління, посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;

-   планує роботу фінансового управління райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

-   вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління райдержадміністрації;

-   звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених  на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

-   може  входити до складу колегії районної державної адміністрації;

-   розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання фінансового управління райдержадміністрації, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

-   забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

-   звітує перед головою районної державної адміністрації;

-   призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління райдержадміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

-     організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців управління, здійснює добір кадрів;

-    бере участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених головою районної державної адміністрації, пленарних засіданнях районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради;
         - видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

- діє без довіреності від імені фінансового управління райдержадміністрації, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

-   укладає договори, видає довіреності;

-   забезпечує дотримання працівниками фінансового управління райдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

-   проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

-   здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

 

9. Фінансове управління райдержадміністрації є бюджетною установою, утримується   за рахунок коштів державного бюджету.

 

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління райдержадміністрації, у межах виділених асигнувань, кошторис і штатний розпис фінансового управління райдержадміністрації визначає та затверджує Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації, як головний розпорядник коштів, визначений законодавством України.

 

11. Фінансове управління райдержадміністрації  є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.