ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника фінансового управління Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

1.     Загальна частина

 

1.1. Начальник фінансового управління районної державної адміністрації (далі – начальник управління)   здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, та забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації бюджетної політики держави.

1.2. Начальник управління підпорядковується начальнику Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації та голові районної державної адміністрації.

1.3. Призначається на посаду на конкурсній підставі та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації.

1.4. У разі тимчасової відсутності начальника управління (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на його заступника – начальника бюджетного відділу.

1.5. У своїй діяльності начальник керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації, Положенням про фінансове управління та цією посадовою інструкцією, а також іншими нормативно-правовими актами.
          1.6. Начальник управління повинен знати Конституцію України; Бюджетний кодекс України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються бюджету, державної служби та районної державної адміністрації; Укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, Міністерства Фінансів України, органів виконавчої влади вищого рівня; практику застосування чинного бюджетного законодавства; форми та методи роботи із засобами масової інформації; трудове законодавство, порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

1.7. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра.

1.8. Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

1.9. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

  1. 2.     Завдання та обов’язки

 

Начальник управління:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю фінансового управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на фінансове управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника фінансового управління, керівників його структурних підрозділів.

2.2. Затверджує положення про структурні підрозділи фінансового управління, функціональні обов’язки працівників фінансового управління.

2.3. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання фінансового управління, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.

2.4.        Затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.

2.5.        Забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

2.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації.

2.7. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.8. Бере участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених головою районної державної адміністрації, пленарних засіданнях районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради.

          2.9. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням.

2.10. Забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

 

 

 

  1. 3.       Права

 

Начальник управління має право:

3.1. За дорученням вищого керівництва представляти районну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.

3.2. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління.

3.3. Здійснювати перевірку стану дотримання бюджетного законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності.

3.4. Здійснювати особливий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності управління та вживати заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

3.5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Відповідальність

Начальник управління несе відповідальність за:

4.1. Виконання заходів, передбачених планом роботи фінансового управління та планами роботи відповідних структурних підрозділів.

4.2. Дотримання виконавської дисципліни (своєчасність та якість виконання наказів, розпоряджень, доручень та запитів відповідної місцевої державної адміністрації та органу вищого рівня тощо).

4.3. Якісне та своєчасне виконання посадових обов'язків, доручень керівників структурних підрозділів, дотримання трудової дисципліни.

4.4. Забезпечення своєчасної та якісної підготовки нормативно-правових актів, прогнозних показників, довідкових та аналітичних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях місцевої державної адміністрації та районної ради тощо.

4.5. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невиконання його прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

5. Взаємодія

 

  5.1.Начальник управління у встановленому законодавством порядку одержує від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання.