ПОЛОЖЕННЯ про сектор туризму та курортів

1. Сектор туризму та курортів Білгород-Дністровської районної державної  адміністрації  (далі - сектор) є структурним підрозділом районної державної  адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної  адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

2. Сектор підпорядкований заступнику голови районної державної  адміністрації,  підзвітний Управлінню туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації.

 

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Білгород-Дністровської районної державної  адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

 

4. Основними завданнями відділу є:

 

забезпечення реалізації на території району державної політики у галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

 

розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму і курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

 

створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території району, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;

 

пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

 

організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом насамперед для короткотривалого відпочинку населення великих міст;

 

забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території району;

 

координація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму і курортів на території району.

 

5.  Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

5.1 готує пропозиції щодо формування державної політики у галузі туризму і курортів, забезпечує її реалізацію;

5.2 розробляє разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій програми з питань туризму і розвитку курортів, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;

5.3 бере участь у розробленні проектів місцевих бюджетів, місцевих програм економічного і соціального розвитку;

5.4 проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туризму і курортів на території району, виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень;

5.5 бере участь у виконанні місцевої програми зайнятості населення, вивчає потребу у фахівцях туристичної галузі, здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємств, установ та організацій туристичної індустрії;

5.6 здійснює заходи, спрямовані на удосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвиток ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності;

5.7 розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, забезпечення зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації вітчизняного туристичного продукту на зовнішньому ринку, зміни умов оподаткування та валютного регулювання, визначення особливостей приватизації та реструктуризації зазначених підприємств, демонополізації економіки, розвитку виробництва сувенірної та рекламної продукції;

5.8 розробляє з питань, що належать до його компетенції, пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності;

5.9 вживає заходів до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств, забезпечення захисту їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринку, бере участь у межах своєї компетенції у виконанні міжнародних програм розвитку туристичної галузі;

5.10 подає в установленому порядку пропозиції щодо спрощення процедури оформлення візових документів для туристів, митних, прикордонних та інших видів контролю; вживає в межах своїх повноважень заходів до забезпечення прав іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон;

5.11 проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у галузі туризму і курортів, бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

5.12 організовує та координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів, а також діяльність курортних (крім санаторно-курортних) закладів незалежно від форми власності, пов'язану з використанням лікувальних ресурсів підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти;

5.13 бере участь у вирішенні питань облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об'єктами туристичної інфраструктури на території району, залучення інвестицій для розвитку туристичної індустрії, а також у розробленні проектів програм соціального і економічного розвитку населених пунктів;

5.14 організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму суб'єктам підприємницької діяльності;

5.15 бере участь у вирішенні питань щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі, розробляє програми забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню;

5.16 подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників сектору, підприємств, установ та організацій туристичної галузі державними та відомчими нагородами і відзнаками;

5.17 координує діяльність підприємств туристичної галузі з питань обслуговування туристів, зокрема, надання готельних послуг на відповідній території;

5.18 виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

 

6. Сектор має право:

6.1 одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2 залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

6.3 проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

6.4 брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації.

 

7. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

 

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

 

9. Завідувач Сектору:

 керує діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності заступника начальника відділу;

  затверджує функціональні обов'язки працівників сектору та розподіляє обов'язки між ними;

    планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

            вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

     звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектору завдань та затверджених планів роботи;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

     представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації;

            здійснює добір кадрів;

           організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників сектору;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова Білгород-Дністровської районної державної  адміністрації.

Кошторис і штатний розпис сектору затверджується головою
 Білгород-Дністровської районної державної  адміністрації.