Положення про службу у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

1. Служба у справах дітей (далі - служба) є  структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється її головою та  підзвітний  і підконтрольний   голові   районної  державної адміністрації. 

        2. Служба   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією і законами  України, а також  указами  Президента України   та   постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету   Міністрів   України,   наказами   Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій рішеннями обласної ради і цим Положенням.

         3. Основними завданнями служби є:

         -  реалізація в районі державної політики  з питань   соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

         -  розроблення і здійснення  самостійно  або  разом  з органами виконавчої  влади, органами  місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями  усіх  форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

          - координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   та безпритульності;      - забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;    

-  здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

         - ведення державної статистики щодо дітей;

         - ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків   сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

         - визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання дитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень;

         -  забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

         -  забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба.

         4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

         4.1. Організовує   розроблення   і  здійснення  на  відповідній
території заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і  духовного  розвитку,  запобігання бездоглядності та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

         4.2. Надає   місцевим   органам   виконавчої  влади  і  органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

         4.3. Сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 

         4.4. Здійснює контроль і координацію діяльності комісій у справах дітей виконкомів сільських та селищних рад, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи.

         4.5. Подає пропозиції до проектів державних та  регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей.   

4.6. Забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

         4.7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт    та   дітей, позбавлених батьківського  піклування,  у  сім'ях  опікунів,   піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та дітей, які проживають в  сім'ях, які опинилися  в  складних  життєвих обставинах.

          4.8. Разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої  влади,  науковими  установами  організовує  і проводить   соціологічні   дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

         4.9. Організовує   і  проводить  разом  з  іншими  структурними підрозділами  районної державної адміністрації,  кримінальною міліцією  у  справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей,  виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та  безпритульність,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

         4.10. Розробляє   і  подає  на  розгляд  районної державної адміністрації,  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей.

         4.11. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

         4.12. Проводить через засоби масової інформації  інформаційно -  роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції.

         4.13. Веде облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»).

         4.14.Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

         5. Служба має право:

         5.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для  виконання  місцевими органами виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами, установами та організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами.

         5.2. Отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

         5.3. Отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань.

         5.4. Звертатися до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

         5.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню ними правопорушень.

         5.6. Порушувати  перед  органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.

         5.7. Перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також,  у  разі  необхідності, умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності.

         5.8. Представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

         5.9. Запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до  порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів щодо усунення таких причин.

         5.10. Визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей.

         5.11. Розробляти  і  виконувати   власні   та   підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

         5.12. Укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями.

         5.13. Скликати в установленому  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

         5.14. Відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей.

         6. Служба   під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами   районної державної адміністрації    та    органами    місцевого    самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

         7. Службу  очолює  начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади головою  районної державної адміністрації  за  погодженням  зі службою   у   справах   дітей обласної державної адміністрації.

          8. Начальник служби:

- здійснює керівництво  діяльністю  служби,  несе   персональну відповідальність  за виконання покладених на неї завдань,  а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про службу;

- видає у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує   і контролює їх виконання;

- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

- може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби;

- вносить  на розгляд проекти  розпоряджень голови  районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції служби;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби;

- затверджує положення     про    структурні    підрозділи    і функціональні обов'язки працівників служби;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції служби;   

- забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

9. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  під опіку,  піклування, до дитячих будинків сімейного типу,  прийомних сімей покладаються  на  окремий  підрозділ,  який утворюється у складі служби.  Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється  залежно  від  кількості  дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

         10. Для  розгляду  наукових  рекомендацій  і  пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань  у  службі  можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

         Склад цих рад  і  комісій  та  положення  про  них затверджує начальник служби.

         11. Утримання    служби    здійснюється     відповідно     до законодавства.

         Гранична чисельність,  фонд  оплати  праці працівників служби затверджуються  головою  районної державної адміністрації.

         Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснює  районна державна адміністрація.

         Кошторис та   штатний   розпис   служби   затверджуються    у встановленому    порядку    головою    районної державної адміністрації  в  межах  визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

         12. Служба не  є  юридичною  особою, не має  самостійного балансу, рахунку в органах Державного казначейства України,  печатки із зображенням  Державного Герба України із  своїм найменуванням.