ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

         1.Начальник служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

         1.1. Підпорядкований голові та заступнику голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади головою Білгород-Дністровської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

1.3. У своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами законодавства і нормативними документами, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами служби у справах дітей обласної  державної адміністрації.

1.4. Повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на посадах державної служби категорії «Б» і «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року, вільно володіти державною мовою.

1.5. Повинен знати:  Конституцію   України,   закони України «Про державну службу»,  «Про   місцеві   державні  адміністрації»,  «Про  запобігання   корупції», «Про  забезпечення   організаційно-правових   умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і  служби   у   справах   дітей   та  спеціальні  установи  для   дітей», «Про відпустки», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Кодекс  законів України про працю.    Постанови    Кабінету     Міністрів   України  від   26   квітня 2002 року № 564 «Про   затвердження    Положення про дитячий будинок сімейного типу» із   змінами,    від 26 квітня 2008 року    № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав  дитини»,  із   змінами   та   доповненнями,  від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження   Порядку   провадження   діяльності   з   усиновлення та здійснення

нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», із змінами, від 24 вересня 2002 року № 565, від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», від 20 квітня 2016 року № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями», від 06 квітня 2016 року №269 «Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям» та № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток». Інструкцію з діловодства в службі у справах дітей райдержадміністрації. Інструкцію про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Інструкцію з діловодства в службі у справах дітей райдержадміністрації. Порядок ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян , які бажають взяти їх на виховання,

1.6. Повинен володіти навиками роботи на комп’ютері, знати програмні засоби, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки,  пожежної безпеки та гігієни праці.

1.7. На час відсутності начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації його обов’язки може виконувати, завідуючий сектором  опіки та піклування служби у справах дітей райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

 

ІІ. Завдання та обов’язки 

 

2.Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю служби.

2.2. Забезпечує контроль за дотриманням законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про звернення громадян», інших законодавчих актів, які координують роботу служби у справах дітей райдержадміністрації та роботу з кадрами в службі у справах дітей райдержадміністрації. Готує рішення з напрямів діяльності служби у межах наданих повноважень. Регулює роботу з ефективної взаємодії служби з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських та селищних рад.

2.3. Забезпечує дотримання працівниками служби законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

2.4. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

         2.5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками служби звернень органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності служби, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи служби.

2.6. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

2.7. Здійснює прийом громадян, юридичних осіб, представників установ, організацій, вирішує питання відповідно до повноважень служби, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

2.8. Здійснює інформаційне забезпечення служби у справах дітей райдержадміністрації.

2.9. Організовує роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.10. Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту неповнолітніх та утримання підпорядкованого службі закладів.

2.11. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

2.12.  Планує роботу служби та складає звіт про виконання покладених на службу завдань.

2.13.  Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію регіональних цільових програм.

2.14. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

2.15. Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствах, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них.

 2.16. Подає пропозиції для регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх та запобігання вчиненню ними правопорушень.

2.17. Надає пропозиції на посади працівників служби.

2.18.  Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності служби у справах дітей райдержадміністрації.

2.19. Сприяє реалізації на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх ї запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

2.20. Проводить прийом неповнолітніх та їх батьків, або осіб, що їх замінюють, розглядає скарги і заяви.

2.21. Запрошує для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживає заходів до усунення таких причин.

2.22. Сприяє систематичному підвищенню кваліфікації працівників служби.

 

ІІІ. Права

 

3.Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації має право:

3.1. Залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій, за погодженням з керівниками, до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2. Отримувати в установленому порядку від інших органів виконавчої влади документи, матеріали, інформації, необхідні для виконання завдань покладених на службу питань.

3.3. Брати участь в організації та проведенні інструктивних нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції служби.

3.4. Представляти службу в інших органах виконавчої влади з питань, що стосуються його компетенції.

3.5. Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи служби та державної служби в цілому.

3.6. Користуватися пільгами, передбаченими Законом України «Про державну службу».

 

ІV. Відповідальність

 

4. Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації несе відповідальність:

4.1. За виконання покладених на службу завдань, за неякісне або несвоєчасне виконання покладених посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

4.2. За порушення законодавства про державну службу, правил внутрішнього трудового розпорядку.

         4.3. За збереження інформації про громадян, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

4.4. Несе відповідальність за використання коштів у межах затвердженого кошторису на утримання служби та реалізації регіональних цільових програм.

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

5. Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації вступає у службові відносини й обмінюється інформацією з:

5.1. Структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.2. Структурними підрозділами облдержадміністрації.

5.3. Обласними та районними установами та організаціями.