16.05.2017

Положення про управління агропромислового розвитку Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

1. Управління агропромислового розвитку Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту екології та природних ресурсів обласної держадміністрації і Міністерству аграрної політики та продовольства України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Управління є:

- забезпечення реалізації державної аграрної політики на території Білгород-Дністровського району (далі – району), спрямованої на розвиток агропромислового комплексу;

- розроблення та виконання районних програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, карантинного режиму.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі агропромислового виробництва у межах території району.

5.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району, готує відповідні проекти цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва.

5.3. Вносить пропозиції до районного бюджету.

5.4. Бере участь у підготовці заходів щодо  розвитку району в агропромисловому напрямку.

5.5. Бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем, сприяє забезпеченню ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель.

5.6. Надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

5.7. Вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами та інформує суб’єкти господарювання  агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами.

5.8. Веде облік та звітує про використання коштів державного та районного бюджетів, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства.

5.9. Забезпечує постійний контроль за додержанням норм законодавства суб’єктами господарювання стосовно виплати орендної плати власникам земельних та майнових паїв.

5.10. Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу.

5.11.  Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу паливо-мастильними матеріалами, насінням, агрохімікатами, засобами захисту рослин та технічним забезпеченням.

5.12. Сприяє забезпеченню додержання вимог законодавства у галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля.

5.13. Надає методичну допомогу спеціалістам сільгосппідприємств з питань рослинництва та тваринництва.

5.14. Готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод.

5.15 Проводить опрацювання пропозицій щодо провадження  інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі району.

5.16. Забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва.

5.17. Сприяє участі сільгосппідприємств у виставково-ярмаркових заходах.

5.18. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

5.19. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Білгород-Дністровської районної ради.

5.20. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

5.21. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.22. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.23. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

5.24. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є.

5.25. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.26. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.27. Забезпечує захист персональних даних.

5.28. Надає адміністративні послуги.

5.29. Забезпечує ведення архіву, підготовку та передачу архівних документів, внесених (або які повинні бути внесені згідно законодавства) до Національного архівного фонду, на державне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації. 

5.30. Здійснює інші, передбачені законом повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузях агропромислового виробництва.

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням  директора Департаменту екології та природних ресурсів обласної держадміністрації.

 

 

9. Начальник управління:

9.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

9.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління.

9.3. Затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними.

9.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

9.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

9.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

9.7. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9.8. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

9.9. Здійснює добір кадрів.

9.10. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

9.11. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, керівників відділів, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

9.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

9.13. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

9.14. Розподіляє обов`язки між  керівниками структурних підрозділів управління, визначає ступінь відповідальності  керівників структурних підрозділів управління.

9.15. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

11. Граничну чисельність, структуру управління, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління.

13. Управління є юридичною особою, не має самостійного балансу, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,  власні бланки.

         Місцезнаходження управління: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24.