16.05.2017

ПОЛОЖЕННЯ про відділ з питань економіки та бухгалтерського обліку управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

1. Відділ з питань економіки та бухгалтерського обліку управління агропромислового розвитку районної держадміністрації (далі - відділ) є його структурним підрозділом, підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту екології та природних ресурсів обласної держадміністрації і Міністерству  аграрної політики та продовольства України.

 

            2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, а також цим  Положенням.

 

3. Основними завданнями відділу є:

 

- аналіз стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у галузі агропромислового виробництва у межах території району, прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

- реалізація в районі фінансово - економічної політики держави та надання практичної допомоги по покращенню первинного і бухгалтерського обліку, аналітичної та планової роботи в підприємствах галузі сільського господарства;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів, що виділяються на підтримку галузі агропромислового виробництва;

   - організація та удосконалення економічної діяльності,  бухгалтерського обліку, фінансової роботи і кредитування сільськогосподарських підприємств району;

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

4.1. В межах компетенції аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку району у галузі агропромислового виробництва, бере участь у підготовці проектів програм соціально-економічного розвитку району, готує відповідні проекти цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва.

 

4.2. В межах компетенції вносить пропозиції до районного бюджету.

 

4.3. Вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету спрямованого за бюджетними програмами та інформує суб’єкти господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами.

 

4.4. Веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників та фізичних осіб, як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства.

 

4.5. Надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 

4.6. Забезпечує постійний контроль за додержанням норм законодавства суб’єктами господарювання стосовно виплати орендної плати власникам земельних та майнових паїв.

 

4.7. Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу.

 

4.8. Готує пропозиції стосовно укладання з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод.

 

4.9. Проводить опрацювання пропозицій щодо провадження інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі району.

 

4.10. Проводить моніторинг середніх цін на сільськогосподарську продукцію в районі.

 

            4.11. Забезпечує прийняття, зведення і надання Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації прогнозів економічного розвитку сільгосппідприємств.

 

            4.12. Здійснює контроль та надає практичну допомогу з питань складання річної і квартальної звітності сільгосппідприємств району, забезпечує її прийняття, зведення та подання Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

 

            4.13. Розробляє і проводить економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності району за рік та очікуваних результатів.

 

            4.14. Здійснює роботу з підготовки необхідних документів, щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки галузей рослинництва та тваринництва в районі.

 

            4.15. Організовує наради, семінари, навчання, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації економістів і бухгалтерів сільгосппідприємств району.

 

 

           4.16. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.

 

          4.17. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.

 

   4.18. Забезпечує:

 

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

 

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

 

 4.19. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

           4.20. Забезпечує доступ до публічної інформації шляхом її оприлюднення на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської районної державної адміністрації в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

 

           4.21. Оприлюднює передбачену законодавством інформацію про свою діяльність та прийняті рішення, веде систематичний облік документів, що перебувають у володінні відділу, та облік запитів на інформацію, забезпечує дотримання інших вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

 

           4.22. В межах повноважень розробляє проекти розпоряджень голови районної держаної адміністрації.

 

           4.23. В межах повноважень бере участь у підготовці звіту голови районної державної адміністрації для розгляду на сесії Білгород-Дністровської районної ради.

 

4.24. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали.

 

4.25. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

            4.26. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, опрацьовує запити і звернення Народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 

4.27. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 

4.28. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, забезпечує захист персональних даних.

 

4.29. Надає адміністративні послуги.

 

4.30. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

5. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу у галузях агропромислового виробництва.

5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ в межах своїх повноважень організовує і контролює виконання наказів Мінагрополітики, Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, розпоряджень районної держадміністрації, наказів управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу .

9. Начальник відділу:

9.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

9.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

9.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

9.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

        9.5. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

      9.6. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

      10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.