16.05.2017

Положення про відділ з питань рослинництва, тваринництва та екологічних питань управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

1. Відділ з питань рослинництва, тваринництва та екологічних питань управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації (далі – відділ) є його структурним підрозділом, підпорядковується голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації і Міністерству аграрної політики та продовольства України.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови обласної держаної адміністрації, рішеннями районної та обласної ради, виданими у межах своїх повноважень, а також цим Положенням.

3.Основними завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації державної аграрної політики на території району в галузі рослинництва та тваринництва;

- розроблення та виконання районних програм і прогнозу розвитку галузей рослинництва та тваринництва;

- участь в реалізації  державної політики в сфері насінництва, тваринництва, сортовипробування, захисту рослин, карантинного режиму, селекційно-племінної справи, кормо виробництва.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району, готує відповідні проекти районних програм з розвитку галузей тваринництва та рослинництва.

4.2. Вносить пропозиції до районного бюджету.

4.3. Бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем, сприяє забезпеченню ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель.

4.4. Сприяє розвитку насінництва, розсадництва, сортовипробування, карантинного режиму і захисту рослин.

4.5.Сприяє здійсненню органам державної ветеринарної медицини протиепізоотичних, лікувально-профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів на території району.

4.6. Реалізує заходи регіональних галузевих та інших програм і проектів, які фінансуються з державного, місцевого бюджетів з питань рослинництва та тваринництва.

4.7. Організовує наради, семінари з питань рослинництва та тваринництва і розвитку сільськогосподарського виробництва.

4.8.Надає методичну та консультаційну допомогу спеціалістам сільгосппідприємств з питань рослинництва та тваринництва.

4.9. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

4.10. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  районної ради.

4.11.Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу.

4.12. Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу паливо-мастильними матеріалами, агрохімікатами, засобами захисту рослин та технічним забезпеченням.

4.13. Сприяє участі сільгосппідприємств у виставково-ярмаркових заходах.

4.14. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

4.18. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

4.19. Забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва.

4.20. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.21. Забезпечує захист персональних даних.

4.22. Сприяє забезпеченню додержання вимог законодавства у галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля.

4.23. Здійснює інші, передбачені законом повноваження.

5. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу у галузях агропромислового виробництва.

5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ в межах своїх повноважень організовує і контролює виконання наказів Мінагрополітики, Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, розпоряджень районної держадміністрації, наказів управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу. .

9. Начальник відділу:

9.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

9.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

9.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

9.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

           9.5. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

          9.6. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

      10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.