16.05.2017

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

1. Загальні положення

 

1. Забезпечує реалізацію Положення про управління агропромислового розвитку Білгород - Дністровської районної державної адміністрації.

 

2. Призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласною державною адміністрацією.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

          Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією

 

                                              В роботі керується

 

- Конституцією України, актами законодавства , нормативними документами, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації прийнятих у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління, наказами Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та розпорядженнями голови районної державної адміністрації;

- основами державного управління та управлінням персоналом;

- основами права, правилами ділового етикету;

- правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту;

- основними принципами  роботи на комп’ютері та відповідними програмними засобами.


2. Завдання та обов’язки

Начальник управління агропромислового розвитку здійснює керівництво діяльністю управління.

 

 Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері сільського господарства.

 

Розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів та працівниками, визначає ступінь їх відповідальності, очолює та контролює їх роботу.

 

Погоджує структуру та штатний розпис управління, затверджує положення про структурні підрозділи управління та  посадові інструкції працівників управління.

 

Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

 

Керує розробкою проектів районних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо.

 

Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.

 

Здійснює добір кадрів та організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

 

Подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо  призначення на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про державну службу працівників управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління.

 

Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

 

Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

 

Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує роботу з ведення діловодства в управлінні.

 

Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни.

 

Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

 

Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

 

Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами управління райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,організаціями.

 

Забезпечує доступ до публічної інформації шляхом її оприлюднення на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської районної державної адміністрації в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

 

Оприлюднює передбачену законодавством інформацію про свою діяльність та прийняті рішення, веде систематичний облік документів, що перебувають у володінні відділу, та облік запитів на інформацію, забезпечує дотримання інших вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

 

Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

                                                                  3. Права

 

Представляти районну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.

 

У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління.

 

Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

4. Відповідальність

 

Несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

Ознайомлений(на):

«__» ___________ 20___ року            _________________             ____________________

      (підпис)