16.05.2017

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу з питань економіки та бухгалтерського обліку управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

1.   ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері економіки та фінансування сіль­ського господарства.

 1. Призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадмініст­рації за погодженням начальника управління агропромислового розвитку районної держ­адміністрації та за погодженням з органом Державної казначейської служби за місцем об­слуговування управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, так як є розпорядником нижчого рівня коштів державного або місцевого бюджету.
 2. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації та голові район­ної державної адміністрації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Вища освіта в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магіс­тра.

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відпові­дною спеціалізацією.

ПОВИНЕН ЗНАТИ

Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та органу виконавчої влади. Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповід­них сфер (галузей) управління, практику застосування чинного законодавства, основи ар­хівної справи, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охо­рони праці та протипожежного захисту.

Закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського об­ліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бух­галтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування націо­нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також основи технології вироб-

ництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

1. Організовує роботу з ведення економічної роботи і бухгалтерського обліку в сіль­госппідприємств району та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

 1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує раціональний та ефектив­ний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забез­печення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.
  1. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни.
 2. Забезпечує дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бю­джетних коштів.
 3. В межах компетенції аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку району у галузі агропромислового виробництва, бере участь у підготовці проектів програм соціально-економічного розвитку району, готує відповідні проекти цільових програм роз­витку галузей агропромислового виробництва.
  1. В межах компетенції вносить пропозиції до районного бюджету.
 4. Вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету спрямованого за бюджетними програмами та інформує суб'єкти господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами.
 5. Забезпечує постійний контроль за додержанням норм законодавства суб'єктами господарювання стосовно виплати орендної плати власникам земельних та майнових паїв.
  1. Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу.

 

10. Проводить опрацювання пропозицій щодо провадження інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі району.

11. Організовує проведення моніторингу середніх цін на сільгосппродукцію в район­ні.

12. Забезпечує прийняття, зведення і надання Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації прогнозів економічного розвитку сільгосппідприємств.

13. Подає начальнику управління пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

притягнення до відповідальності працівників відділу, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами що уповноважені здійснювати контроль за до­триманням вимог бюджетного законодавства;

організації навчання працівників відділу, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційни­ми матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

 1. Підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування державних коштів, проведення інших господарських операцій.
 2. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням вста­новлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з по­рушенням законодавства, та інформує начальника управління про встановлені факти по­рушення бюджетного законодавства.

16. Здійснює контроль за:
складенням звітності;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюдже­тному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджет­ним асигнуванням;

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєча­сним поданням на реєстрацію таких зобов'язань, здійсненням платежів відповідно до взя­тих бюджетних зобов'язань, достовірним та у повному обсязі відображенням операцій у звітності;

станом погашення та списання відповідно до законодавства кредиторської заборго­ваності бюджетної установи;

17.  Здійснює заходи щодо усуненням порушень і недоліків, виявлених під час конт­
рольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи,
що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавст­
ва.

         18.Надає практичну допомогу з питань складання річної і квартальної звітності, за­безпечує її прийняття, зведення та подання Департаменту екології та природних ресурсів.

         19.Забезпечує прийняття, зведення та подання квартальних та річного фінансових звітів.

         20. Розробляє і проводить економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності району за рік та очікуваних результатів, аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської за­боргованості.

 1. Вивчає практичний стан справ з питань бухгалтерського обліку та звітності в сільгосппідприємствах району та готує інформації з цих питань по окремих сільгосппідп­риємствах.

       22. Надає консультаційну допомогу спеціалістам сільгосппідприємств з питань еко­номіки та ведення бухгалтерського обліку.

        23. Організовує наради, семінари, навчання, перепідготовку та підвищення професій­ної кваліфікації головних бухгалтерів, економістів і спеціалістів із бухгалтерського обліку сільгосппідприємств.

 1. Бере участь в роботі та проведенні засідань комісій, робочих груп і нарад.

25.  Готує пропозиції стосовно укладання з профспілковими організаціями в агропро­мисловому виробництві галузевих та регіональних угод.

26.  Збирає і забезпечує підготовку інформаційних матеріалів та підготовку проектів рішень, що належать до його компетенції.

27.  Розглядає листи, заяви підприємств і фізичних осіб, в межах повноважень.

28.  Доводить до відома сільгосппідприємств постанови і листи вищих органів влади.

29.  Організовує роботу з підготовки необхідних документів, щодо використання ко­штів, виділених з державного та місцевого бюджету.

 1. Забезпечує доступ до публічної інформації шляхом її оприлюднення на офіцій­ному веб-сайті Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та шляхом на­дання інформації за запитами на інформацію.

31.  Забезпечує оприлюднення передбачену законодавством інформацію про свою ді­яльність та прийняті рішення, ведення систематичного обліку документів, що перебува­ють у володінні відділу, та обліку запитів на інформацію, забезпечує дотримання інших вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

 1. Надає адміністративні послуги.
 2. Реалізує разом з відповідними аграрними навчальними закладами кадрову полі­тику в галузях агропромислового виробництв.
 3. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 4. Розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
 5. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Білгород-Дністровської районної ради.
 6. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.
 7. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 8. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, опра­цьовує запити і звернення Народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
 9. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захис­ту інформації з обмеженим доступом, забезпечує захист персональних даних;
 10. Бере участь у підготовці проектів протоколів робочих груп, комісій у межах своїх повноважень.
 11. Виконує усні та письмові доручення начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, пов'язані з функціональними обов'язками.
 12. Виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.
 1. ПРАВА

       Начальник відділу має право одержувати у встановленому порядку від інших підрозділів управління агро­промислового розвитку районної держадміністрації, структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

                  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник відділу несе відповідальність згідно із законами за:

             якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків;

 нерозголошення відомостей, що становлять таємницю установи;

 недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи;

             недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

             несвоєчасне інформування контролюючих органів, Департаменту екології та при­родних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про виконання контрольних документів та стан усунення порушень чинного законодавства в межах компетенції;

             неповне та нечітке виконання покладених на нього завдань і функцій, закріплених посадовою інструкцією;

 прийняття рішень, що суперечать вимогам чинного законодавства України;

            незбереження документації та матеріальних цінностей, закріплених за відділом та особисто за ним;

            несе персональну відповідальність перед начальником управління агропромисло­вого розвитку за відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації;

           порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Начальник відділу з питань економіки та бухгалтерського обліку, винний у пору­шені законодавства, несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно вимог діючого законодавства.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

На період відсутності головного спеціаліста-бухгалтера відділу з питань економіки та бухгалтерського обліку управління агропромислового розвитку районної державної ад­міністрації виконання обов'язків покладається на начальника відділу з питань економіки та бухгалтерського обліку управління агропромислового розвитку районної державної ад­міністрації.

Ознайомлений (на)__________________________________________________

"___ "____________ 2016 року