16.05.2017

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу з питань рослинництва, тваринництва та екологічних питань управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

           1. Забезпечує реалізацію державної політики на території району у галузі рослинництва та тваринництва.

            2. Призначається   на   посаду   і   звільняється   з   посади   головою   районної    державної адміністрації за погодженням начальника управління агропромислового розвитку   районної державної адміністрації.

            3. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації та голові районної державної адміністрації.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

             Вища освіта сільськогосподарського спрямування за спеціальністю-агрономія або зооінженерія за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

  Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відпові­дною спеціалізацією.

ПОВИНЕН ЗНАТИ

          Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та органу виконавчої влади. Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповід­них сфер (галузей) управління, практику застосування чинного законодавства,  основи ар­хівної справи, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охо­рони праці та протипожежного захисту.

         Повинен знати державну мову на рівні ділового спілкування, вільно володіти основними принципами роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами,  формами та методами роботи із засобами масової інформації, а також основами державного управління, економіки, фінансів та права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

 

1. Здійснює   керівництво   діяльністю   відділу,   забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками.

2. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.

3. Бере участь в реалізації державної політики в сфері насінництва, тваринництва, розсадництва, сортовипробування, захисту рослин, карантинного режиму, селекційно-племінної справи, кормо виробництва.

4. Бере участь у розробленні та забезпеченні виконання регіональних  та районних програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва.

5. Сприяє забезпеченню додержання вимог законодавства у галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля.

6. Бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем, сприяє забезпеченню ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель.

7. Реалізує заходи регіональних галузевих та інших програм і проектів, які фінансуються з державного, місцевого бюджетів з питань рослинництва та тваринництва.

8. Організовує наради, семінари з питань рослинництва та тваринництва і розвитку сільськогосподарського виробництва.

9. Надає методичну та консультаційну допомогу спеціалістам сільгосппідприємств з питань рослинництва та тваринництва.

10. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

11. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  районної ради.

12.Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу.

13. Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу паливо-мастильними матеріалами, агрохімікатами, засобами захисту рослин та технічним забезпеченням.

14. Сприяє участі сільгосппідприємств у виставково-ярмаркових заходах.

15. Визначає потребу району в мінеральних добривах та сприяє заготівлі їх господарствами району.

16. Сприяє в забезпечені насінням кращих районованих сортів господарствам району.  

17. Розробляє заходи по подальшому забезпеченню кормами суспільного сектору тваринництва.

18. Приймає участь у розробці основних показників в діяльності господарств району в рослинництві та тваринництві.

19. Складає оперативну звітність господарств району.

20. Сприяє здійсненню органами державної ветеринарної медицини протиепізоотичних, лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних заходів на території району.

21. Сприяє в організації агрономічного та зоотехнічного навчання агрономів та зоотехніків господарств району з метою постійного підвищення їх професійної кваліфікації, в професійному навчанні механізаторів, атестації і переатестації їх.

22. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню агропромислового комплексу району.

23. Визначає потреби району в паливно-мастильних матеріалів і сільськогосподарської техніки.

24. Сприяє в проведені своєчасної боротьби з бур'янами, хворобами та щкідниками сільгоспкультур, визначає потребу у отрутохімікатах господарствам району.

25. Планує і розраховує основні показники в потребі паливно-мастильних матеріалів і с/г техніки підприємств усіх форм власності.

26. Подає заявки на придбання нової техніки.

27. Бере участь у підготовці звітів голові районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради.

28.  Бере участь в роботі та проведенні засідань комісій, робочих груп та нарад.

29.  Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

30. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

31. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

32. Забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва.

33. Вносить пропозиції до районного бюджету.

34. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є, шляхом її оприлюднення на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

35. Оприлюднює   передбачену   законодавством   інформацію   про   свою   діяльність   та прийняті рішення, веде систематичний облік документів, що перебувають у володінні відділу,   та   облік   запитів   на   інформацію,   забезпечує   дотримання   інших    вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

36. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

37. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних.

38. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

39. Виконує усні та письмові доручення голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації та начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, пов'язані з функціональними обов'язками.

40.Здійснює інші, передбачені законом повноваження.

                                                                   3. ПРАВА

     Начальник відділу має право одержувати у встановленому порядку від інших підрозділів управління агро­промислового розвитку районної держадміністрації, структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник відділу несе відповідальність згідно із законами за:

-  якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків;

-  нерозголошення відомостей, що становлять таємницю установи;

-  недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи;

-  недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

-  несвоєчасне інформування контролюючих органів, Департаменту екології та при­родних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації про виконання контрольних документів та стан усунення порушень чинного законодавства в межах компетенції;

-  неповне та нечітке виконання покладених на нього завдань і функцій, закріплених посадовою інструкцією;

-  прийняття рішень, що суперечать вимогам чинного законодавства України;

-  незбереження документації та матеріальних цінностей, закріплених за відділом та особисто за ним;

-  несе персональну відповідальність перед начальником управління агропромисло­вого розвитку за відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації;

-  порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

Начальник відділу з питань рослинництва, тваринництва та екологічних питань, винний у пору­шені законодавства, несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно вимог діючого законодавства.

 

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою.

На період відсутності головного спеціаліста відділу з питань рослинництва, тваринництва та екологічних питань управління агропромислового розвитку районної державної ад­міністрації виконання обов'язків покладається на начальника відділу з питань рослинництва, тваринництва та екологічних питань  управління агропромислового розвитку районної державної ад­міністрації.

Ознайомлений (на)__________________________________________________

"___ "____________ 2016 року