П О Л О Ж Е Н Н Я про відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг (далі - Відділ)  є самостійним структурним підрозділом управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний начальнику управління соціального захисту населення.

1.2. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Департаменту  соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та облдержадміністрації, положенням про Управління та Відділ.

1.3. Штатна чисельність Відділу визначається головою райдержадміністрації за поданням начальника управління соціального захисту населення.

1.4. Переміщення, прийняття і звільнення спеціалістів Відділу, встановлення їм посадових окладів проводиться начальником управління соціального захисту населення.

  1.5. Розподіл обов`язків між працівниками Відділу, керівництво роботою Відділу здійснюється начальником Відділу, який приймається на посаду та звільняється з посади наказом  начальника управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

2. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

2.1. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання у повному обсязі законодавства про соціальний захист пільгової категорії  населення;

2.2. Створення та підтримка у актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

2.3. Організація та ведення персоніфікованого обліку громадян району на базі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

2.4. Інвентаризація, оптимізація та облік діючої у районі системи пільг;

2.5. Сприяння повній реалізації пільг інвалідами, ветеранами війни та праці і окремими категоріями населення, передбачених чинним законодавством України;

2.6. Участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, та інших пільгових категорій громадян;

2.7. Контроль за нарахуванням коштів по наданим пільгам та їх відшкодування постачальниками послуг.

       2.8 Забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, соціальної політики в Білгород-Дністровському районі.

3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНУЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:

3.1. бере участь разом з іншими структурними підрозділами Управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  у розробленні заходів районних програм з питань соціального захисту населення пільгової категорії населення та забезпеченні їх виконання;

3.2. Організує роботу з надання пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, а також іншим категоріям населення, яким чинним законодавством передбачено надання пільг;

3.3. Аналізує стан реалізації комплексних програм надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам  та подає начальнику Управління пропозиції з цих питань;

3.4. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів;

3.5. Надає консультаційно-правову допомогу інвалідам та громадянам пільгового контингенту з підготовки документів з метою отримання засобів технічної реабілітації;

3.6. Здійснює в установленому порядку розрахунки для виплати грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування та запасні частини до автомобіля, на транспортне обслуговування інвалідів, за невикористане санаторно-курортне лікування інвалідів війни, вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

3.7. Видає посвідчення пільговій категорії громадян, згідно чинного законодавства;

3.8. Організує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, їх санаторно-курортне лікування, надання протезно-ортопедичної допомоги, забезпечує інвалідів транспортними засобами в установленому законодавством порядку;

3.9. Забезпечує, у разі потреби, влаштування до будинків-інтернатів громадян похилого віку та інвалідів;

3.10. Сприяє здобуттю інвалідами освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям. Веде  облік інвалідів, які бажають навчатися в спеціалізованих учбових закладах;

3.11. створює та підтримує у актуальному стані автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги;

3.12. здійснює в установленому порядку розрахунки для надання пільг громадянам району у готівковій формі;

3.13. веде роботу по створенню архівної бази особових справ пільговиків;

3.14. Забезпечує складання і подання в установленому порядку фінансової та статистичної звітності по наданню населенню пільг;

3.15. Виконує завдання по відшкодуванню витрат підприємствам-надавачам послуг за надані пільгові послуги (щомісячне складання актів-звірок з підприємствами та організаціями-постачальниками послуг та реєстрів-погодження для проведення централізованих розрахунків);

3.15. Аналізує стан реалізації комплексних програм надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам  та подає начальнику Управління пропозиції з цих питань;

3.16. підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі Єдиної інформаційної мережі системи Мінпраці, а також Єдиного комп'ютерно-інформаційного і телекомунікаційного середовища;

3.17. надає оперативну інформацію Департаменту  охорони здоровя та соціального захисту населення облдержадміністрації;

3.18. організовує і проводить консультації, здійснює розгляд заяв, скарг та пропозицій громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Відділу, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

           3.19. Забезпечує ведення особових справ осіб, які одержують пільги;

     3.20. Проводить інформування громадськості, потенційних отримувачів пільг щодо змін у чинному законодавстві;

     3.21. Готує та надає до Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації статистичні, річні та інші передбачені звіти.

 

          3.22. Забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства  про працю,  зайнятість населення.

     3.23. Здійснює контроль за удосконаленням форм і засад соціального партнерства,

організацією співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

         3.24. Забезпечує  реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

    3.25. Здійснює моніторинг у сфері зайнятості; аналіз та прогноз розвитку процесів у цій

сфері;

         3.26. Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері  на відповідній території, стан справ з укладанням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує  у  межах  своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання, соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); здійснює  реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін  та  доповнень до них.

        3.27. Разом  з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, об`єднаннями громадян бере участь у розробленні та здійсненні контролю за  виконанням заходів районних програм  з питань зайнятості населення та оплати праці..

       3.28. Вивчає стан використання трудових ресурсів, аналізує  розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці, готує відповідні пропозиції та прогнози, забезпечує розроблення та здійснення районної програми зайнятості населення, заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової державної політики розвитку трудового потенціалу.

       3.29. Забезпечує діяльність районної  комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

       3.30. Вивчає на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності стан дотримання режиму праці і відпочинку та готує відповідні пропозиції до контролюючих органів, здійснює контроль за додержанням законодавства про працю, своєчасну виплату та оплату праці не нижче визначеного державою мінімального розміру заробітної плати, наданням працівникам  пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

       3.31. Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, надає методичну допомогу роботодавцям  щодо якісного проведення підприємствами атестації робочих місць.

       3.32. Організовує розроблення за участю Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості і структурних підрозділів районної державної адміністрації проектів районної програми зайнятості населення та здійснює  контроль за  їх  реалізацією.

      3.33.  Бере участь у реалізації національних та районних програм, пов`язаних  з  покращенням становища  жінок,  дітей, інвалідів.

      3.34. Вивчає стан використання трудових ресурсів регіону, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійного навчання, демографічної ситуації, міграційних процесів в регіоні, доцільності розміщення нових підприємств, створення спеціальних (вільних) економічних зон; бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку виробництва і створення робочих місць, формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили регіону.

 

4. ВІДДІЛ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ  ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИЗНАЧЕННІ, МАЄ ПРАВО:

4.1. Вносити до районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення пропозиції з питань удосконалення надання пільг;

4.2. Брати участь у підготовці пропозицій з питань формування місцевого бюджету;

4.3. Організовувати проведення семінарів-навчань з уповноваженими особами сільрад;

4.4. Готувати інформаційні матеріали стосовно змін чинного законодавства з соціального захисту пільгової категорії громадян для використання в засобах масової інформації;

            4.5. Одержувати в установленому  порядку  від  інших  структурних  підрозділів  районної  держадміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм  власності  інформацію,  документи  та  інші  матеріали,  необхідні  для  виконання  покладених  на  нього  завдань;

4.6. Подавати  районній державній адміністрації, Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації  пропозиції  з  питань,  що   належать  до  компетенції  Відділу;

4.7. Залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів  районної  держадміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій,  об’єднань  громадян (за погодженням з їх керівниками) в  установленому порядку для  розгляду  питань,  що  належать  до  компетенції  Відділу;

4.8. Вимагати  від  посадових  осіб  усунення  виявлених  недоліків  в  роботі  з  питань,  що  відносяться  до  компетенції  Відділу;

4.9. За дорученням начальника Управління представляти Управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядовуння, з питань, що належать до його компетенції.

 

5. НАЧАЛЬНИК  ВІДДІЛУ:

           5.1. Визначає  завдання  і  розподіляє  функціональні  обов’язки між  працівниками  Відділу;

          5.2. Здійснює  керівництво  діяльністю  Відділу, несе  відповідальність  за  виконання  покладених  на  Відділ  завдань;

          5.3. Розробляє  та  подає  на  затвердження  посадові  інструкції  працівників  Відділу;

          5.4. Складає  план  роботи  Відділу відповідно  з  планом  роботи  Управління,  дорученнями  директивних  органів  України,  голови райдержадміністрації   та  доповідає    в  установленому  порядку  про  їх  виконання;

         5.5. Вносить пропозиції начальнику управління соціального захисту населення щодо  заохочення  працівників,  преміювання,  надання  матеріальної  допомоги,  накладення  дисциплінарних стягнень   до  порушників  трудової та виконавчої дисципліни;

        5.6. Подає пропозиції начальнику Управління про призначення  на посади, звільнення з посад та переміщення  працівників Відділу, забезпечує своєчасне заміщення вакансій;

          5.7. Вносить пропозиції начальнику управління соціального захисту населення щодо  заохочення  працівників,  преміювання,  надання  матеріальної  допомоги,  накладення  дисциплінарних стягнень   до  порушників  трудової та виконавчої дисципліни;

5.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Відділ.