ПОЛОЖЕННЯ про відділ бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

  1. I.                   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку (далі – Відділ) є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації,  підзвітний і підконтрольний заступнику начальника управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та начальнику управління соціального захисту населення  Білгород-Дністровської районної державної адміністрації. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Департаменту  соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та облдержадміністрації, положенням про Управління та Відділ.

1.3 Штатна чисельність Відділу визначається головою райдержадміністрації за поданням начальника управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

1.4 Переміщення, прийняття і звільнення спеціалістів Відділу, проводиться начальником управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

1.5 Розподіл обов`язків між працівниками Відділу, керівництво роботою Відділу здійснюється начальником Відділу, який приймається на посаду та звільняється з посади наказом  начальника управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

2. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНУЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ:

2.1 Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про бухгалтерський облік та звітність.

2.2 Забезпечення  реалізації державної політики з питань бухгалтерського обліку та звітності.

2.3 Забезпечення  контролю за використанням коштів і матеріальних ресурсів, наявністю і рухом майна.

2.4  Організація первинного та поточного обліку в Управлінні.

         2.5 Складання  річної та періодичної фінансової звітності. Подання оперативних даних в межах своїх повноважень.

2.6 Здійснення контролю за ходом виплати  субсидій, державних соціальних допомог, компенсацій, пільг.

2.7  Забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку.

2.8 Здійснення контролю за  правильним використанням коштів.

2.9 Забезпечення виконання заходів по поверненню переплачених сум  субсидій, державних соціальних допомог, компенсацій, пільг, згідно чинного законодавства.

2.10 Підготовка інформаційних матеріалів про стан виплати державних допомог, про стан бухгалтерського обліку.

2.12 Розгляд та проведення аналізу бюджетних запитів, складання кошторисів доходів та видатків, планів асигнувань до них по кодам програмної та функціональної класифікації по яких ведеться облік.

2.13. Відображання руху коштів, які надходять з державного, обласного та районного  бюджетів на фінансування державних соціальних програм, на рахунках Управління.

2.14. Підготовка та оформлення банківських та казначейських документів по виплаті щомісячних та одноразових компенсацій і виплат через уповноважені установи банків та підприємства поштового зв’язку в межах укладених договорів.

2.15. Організація проведення консультацій, здійснення своєчасного та якісного розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Відділу, вживання відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

2.16. Своєчасне надання оперативної інформації відповідним установам, складання періодичної фінансової  звітності щодо виплати компенсацій.

2.17. Ведення розрахунків з підприємствами та організаціями, з якими взаємодіє в процесі виконання кошторису видатків.

          2.19. Організація роботи з фінансовими документами.

          2.20. Забезпечення дотримання працівниками Відділу Законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

          2.21 Забезпечення збереження бухгалтерських документів, кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу документів до архіву.

 

3. ВІДДІЛ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ  ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИЗНАЧЕННІ, МАЄ ПРАВО:

3.1. Вносити до районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення пропозиції з питань удосконалення виплати соціальних допомог, компенсацій та субсидій;

3.2. Брати участь у підготовці пропозицій з питань формування місцевого бюджету;

3.3. Готувати інформаційні матеріали стосовно змін чинного законодавства з соціальних питань для використання в засобах масової інформації;

            3.4. Одержувати в установленому  порядку  від  інших  структурних  підрозділів  районної  держадміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм  власності  інформацію,  документи  та  інші  матеріали,  необхідні  для  виконання  покладених  на  нього  завдань;

3.5. Подавати  районній державній адміністрації, Департаменту соціальної та сімейної політики  облдержадміністрації  пропозиції  з  питань,  що   належать  до  компетенції  Відділу;

3.6. Залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів  районної  держадміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій,  об’єднань  громадян (за погодженням з їх керівниками) в  установленому порядку для  розгляду  питань,  що  належать  до  компетенції  Відділу;

3.7. Вимагати  від  посадових  осіб  усунення  виявлених  недоліків  в  роботі  з  питань,  що  відносяться  до  компетенції  Відділу;

3.8. За дорученням начальника Управління представляти Управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, з питань, що належать до його компетенції.

 

4. НАЧАЛЬНИК  ВІДДІЛУ

           4.1. Визначає  завдання  і  розподіляє  функціональні  обов’язки між  працівниками  Відділу;

          4.2. Здійснює  керівництво  діяльністю  Відділу, несе  відповідальність  за  виконання  покладених  на  Відділ  завдань;

          4.3. Розробляє  та  подає  на  затвердження  посадові  інструкції  працівників  Відділу;

          4.4. Складає  план  роботи  Відділу відповідно  з  планом  роботи  Управління,  дорученнями  директивних  органів  України,  голови райдержадміністрації   та  доповідає    в  установленому  порядку  про  їх  виконання;

         4.5. Вносить пропозиції начальнику управління соціального захисту населення щодо  заохочення  працівників,  преміювання,  надання  матеріальної  допомоги,  накладення  дисциплінарних стягнень   до  порушників  трудової та виконавчої дисципліни;

        4.6. Подає пропозиції начальнику Управління про призначення  на посади, звільнення з посад та переміщення  працівників Відділу, забезпечує своєчасне заміщення вакансій.