ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

 

         Начальник  управління соціального захисту населення  Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, реалізацію законодавства України з питань призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, пільг, компенсацій та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, забезпечує реалізацію Положення про управління.

       Призначається на посаду начальника  управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації у відповідності з вимогами Закону України «Про державну службу», Кодексом законів про працю України.

       Підпорядковується безпосередньо голові Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

Кваліфікаційні вимоги.

             Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

               Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управлінням персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Повинен знати:

- Конституцію України;

- Закони України: «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», укази та

розпорядження Президента України;

  - Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету

Міністрів України, накази Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження голови обласної, районної державних адміністрацій, накази Департаменту  охорони здоров’я та соціального захисту населення облдержадміністрації, інші нормативно-правові акти;

 - Основи державного управління та права;

 - Порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

     - Положення про Управління, методичні, нормативні та інші матеріали органів

державного управління;

-         Інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони

праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову;  володіти державною мовою.

      Керується в роботі всіма чинними законодавчими та  нормативно-правовими

актами, що визначають та регулюють призначення та виплату усіх видів державних соціальних допомог, пільг, компенсацій та субсидій.

 

2. Завдання, обов'язки та повноваження

Начальник  управління соціального захисту населення: 

2.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

2.3 Затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

2.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

2.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

2.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

2.7. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

2.8. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

2.9. Здійснює інші повноваження, визначені Положенням;

 

3. Права

Начальник  управління соціального захисту населення  має право: 

3.1. Представляти інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва відповідної районної державної адміністрації;

3.2. У встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати від державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти.

3.3. Приймати участь у підборі кадрів управління.

3.4. Вносити пропозиції голові Білгород-Дністровської районної державної адміністрації щодо вдосконалення роботи управління.

3.5. Брати участь за дорученням голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації у нарадах, семінарах, засіданнях з питань, пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків.

3.6. Має право підписувати документи управління в межах своєї компетенції.

3.7. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління і належать до його повноважень.

3.8. Видавати у межах своїх повноважень накази.

3.9. Подавати голові Білгород-Дністровської районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, заступника начальника управління, присвоєння йому рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- преміювання фахівців підпорядкованого структурного підрозділу.

 

4. Відповідальність:

 

Начальник  управління соціального захисту населення  несе відповідальність за:

- незаконно прийняті рішення щодо надання всіх видів соціальних допомог, пільг, компенсацій та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, несвоєчасну та неякісну підготовку документів.

- за неналежне виконання посадових обов'язків, бездіяльність, неповне та нечітке виконання управлінням покладених на нього завдань та функцій, закріплених положенням про управління.

- за нераціональну організацію праці фахівців відділу;

- за неналежне виконання чинного законодавства, яке регулює порядок проходження служби в органах виконавчої влади.

- недотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни.

- порушення норм етики, загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.