ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ завідувача сектору фінансово-господарського забезпечення апарату Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Завідувачки сектору – головного бухгалтера сектора  фінансово-господарського забезпечення апарату

Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

Завідувачка сектору – головний бухгалтер сектору фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі – завідувач сектору) призначається на посаду та звільняється з посади  керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про державну службу», підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організаційної роботи апарату підзвітний та підконтрольний керівнику апарату райдержадміністрації.

               Прийняття  (передача)  справ  завідувачки сектору у разі призначення на посаду або звільнення з посади  здійснюється  після проведення  внутрішньої  перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності,  за результатами  якої  оформляється  відповідний  акт.

               Завідувач сектору або особа,  яка його заміщує,  не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки голови райдержадміністрації на період його тимчасової відсутності. 

                 У разі тимчасової відсутності  завідувачки сектору (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов'язків  покладається  на головного спеціаліста відділу, а у разі його відсутності відповідно  до  розпорядження голови райдержадміністрації - на іншого працівника райдержадміністрації.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

               Завідувач сектору: 
               1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор; 
               2) здійснює керівництво діяльністю сектору, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку; 
               3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна; 
               4) здійснює у межах своїх повноважень   заходи   щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від нестач, розтрат, крадіжок; 
               5) подає керівництву райдержадміністрації  пропозиції щодо: 
- визначення облікової політики, зміни обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності райдержадміністрації і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями; 
- призначення на посаду  та  звільнення  з  посади  працівників сектору; 
- вибору та  впровадження  уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності райдержадміністрації; 
- створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного      використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; 
- визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості; 
- притягнення до  відповідальності  працівників  сектору за  результатами контрольних    заходів,    проведених   державними   органами; 
- удосконалення порядку здійснення поточного контролю; 
- організації навчання  працівників  сектору з   метою  підвищення  їх професійно-кваліфікаційного рівня; 
- забезпечення відділу нормативно-правовими актами,  довідковими  та  інформаційними  матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності; 
               6) підписує звітність та документи, які є підставою для:      
- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); 
- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; 
- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; 
- проведення інших господарських операцій; 
               7) відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства; 
               8) здійснює контроль за: 
- відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією; 
- складенням звітності; 
- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; 
- дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна райдержадміністрації; 
- правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди; 
- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням; 
- станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства дебіторської   заборгованості райдержадміністрації; 
- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; 
- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; 
- розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників відділу; 
- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами;
            9) погоджує документи, пов'язані з  витрачанням фонду заробітної плати,  встановленням посадових окладів і надбавок працівникам; 
            10) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством. 

 

 

ІІІ. Права

Завідувач сектору має право:

            1) представляти районну державну адміністрацію в установленому  порядку  з питань,  що  відносяться  до компетенції сектору,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності;

            2) встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  відділу структурними   підрозділами райдержадміністрації  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;

            3) вносити  керівництву райдержадміністрації  пропозиції щодо удосконалення порядку ведення  бухгалтерського  обліку,  складення звітності,     здійснення    поточного    контролю,    провадження фінансово-господарської діяльності;

            4)  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            5) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

            6) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

            7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції сектору, за узгодженням з керівником апарату районної державної адміністрації.

 

ІV. Відповідальність

            Казначейство забезпечує в межах повноважень організацію та  координацію  діяльності завідувач сектору та  контроль за виконанням ним своїх повноважень шляхом оцінки його діяльності.
            Оцінка  виконання  завідувачем сектору своїх  повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном. 
            Завідувач сектору у  разі  невиконання  або  неналежного виконання  покладених  на  нього повноважень несе відповідальність згідно із законами. 
 
V. Повинен знати
 
            Конституцію України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення бухгалтерського обліку в бюджетній сфері; основи державного управління, порядок укладення, зміни, розірвання та оформлення договорів і угод; порядок ведення бухгалтерської документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; ділову мову.

 

VI. Кваліфікаційні вимоги

 

            Завідувач сектору (особа, що претендує на посаду завідувача сектору) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня: наявність вищої освіти в галузі економіки або фінансів, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

 

 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

            Завідувач сектору в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.