ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

            Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі – начальник відділу) призначається на посаду та звільняється з посади  головою районної державної адміністрації відповідно до законодавства про працю, підпорядковується  голові районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний керівнику апарату райдержадміністрації.

               Прийняття  (передача)  справ  начальником відділу у разі призначення на посаду або звільнення з посади  здійснюється  після проведення  внутрішньої  перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності,  за результатами  якої  оформляється  відповідний  акт.

               Начальник відділу або особа,  яка його заміщує,  не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки голови райдержадміністрації на період його тимчасової відсутності. 

                 У разі тимчасової відсутності  начальника відділу (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов'язків  покладається  на головного спеціаліста відділу, а у разі його відсутності відповідно  до  розпорядження голови райдержадміністрації - на іншого працівника райдержадміністрації.

 

Кваліфікаційні вимоги

                 Начальник відділу (особа, що претендує на посаду начальника відділу) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня: наявність вищої освіти ступеня магістр в галузі економіки або фінансів, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

               Начальник відділу: 
               1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ; 
               2) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку; 
               3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна; 
               4) здійснює у межах своїх повноважень   заходи   щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від нестач, розтрат, крадіжок; 
               5) подає голові райдержадміністрації  пропозиції щодо: 
- визначення облікової політики, зміни обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності райдержадміністрації і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями; 
- призначення на посаду  та  звільнення  з  посади  працівників відділу; 
- вибору та  впровадження  уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності райдержадміністрації; 
- створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного      використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; 
- визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості; 
- притягнення до  відповідальності  працівників  відділу за  результатами контрольних    заходів,    проведених   державними   органами; 
- удосконалення порядку здійснення поточного контролю; 
- організації навчання  працівників  відділу з   метою  підвищення  їх професійно-кваліфікаційного рівня; 
- забезпечення відділу нормативно-правовими актами,  довідковими  та  інформаційними  матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності; 
               6) підписує звітність та документи, які є підставою для:      
- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); 
- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; 
- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; 
- проведення інших господарських операцій; 
               7) відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства; 
               8) здійснює контроль за: 
- відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією; 
- складенням звітності; 
- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; 
- дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна райдержадміністрації; 
- правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди; 
- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням; 
- станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства дебіторської   заборгованості райдержадміністрації; 
- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; 
- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; 
- розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників відділу; 
- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами;
               9) погоджує документи, пов'язані з  витрачанням фонду заробітної плати,  встановленням посадових окладів і надбавок працівникам; 
               10) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством. 

 

               Начальник відділу у разі отримання від голови райдержадміністрації розпорядження  вчинити  дії,  які  суперечать законодавству,   інформує  у  письмовій   формі  голову  про неправомірність такого розпорядження,  а у разі  отримання  даного розпорядження  повторно,  надсилає  голові облдержадміністрації та  начальнику Державної казначейської служби у Білгород-Дністровському районі відповідне повідомлення. 
               Начальник Державної казначейської служби розглядає  в  триденний строк отримане  повідомлення  та  здійснює  у  разі  встановлення  факту порушення    бюджетного   законодавства   заходи   відповідно   до законодавства,   про  що  інформує  у  письмовій  формі  голову облдержадміністрації та начальника відділу. Якщо факт порушення не встановлено, начальник Державної казначейської служби інформує  про  це у письмовій формі голову облдержадміністрації та начальника відділу. 

 

ІІІ. Права

Начальник відділу має право:

            1) представляти районну державну адміністрацію в установленому  порядку  з питань,  що  відносяться  до компетенції відділу,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності;

            2) встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  відділу структурними   підрозділами райдержадміністрації  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;

            3) вносити  голові райдержадміністрації  пропозиції щодо удосконалення порядку ведення  бухгалтерського  обліку,  складення звітності,     здійснення    поточного    контролю,    провадження фінансово-господарської діяльності;

            4)  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            5) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

            6) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

            7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу, за узгодженням з керівником апарату районної державної адміністрації.

 

ІV. Відповідальність

               Казначейство забезпечує в межах повноважень організацію та  координацію  діяльності начальника відділу та  контроль за виконанням ним своїх повноважень шляхом оцінки його діяльності.
               Оцінка  виконання  начальником відділу своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном. 
               Начальник відділу у  разі  невиконання  або  неналежного виконання  покладених  на  нього повноважень несе відповідальність згідно із законами. 

 

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

                 Начальник відділу в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.