П О Л О Ж Е Н Н Я про ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  1. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі  - "Відділ")   утворюється головою  районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
  2. Відділ підпорядкований голові Білгород – Дністровської районної державної адміністрації та заступнику голови районної державної адміністрації, який координує його діяльність згідно з розподілом обов’язків між заступниками голови районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству культури України та  управлінню культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації, в межах, передбачених чинним законодавством.
  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією  та законами України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України,    наказами Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  а також Положенням про відділ.

         4.Відділ є юридичною особою, з  самостійним балансом, розрахунковими рахунками в установах банків, печаткою із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампами, бланками, та іншими  реквізитами юридичної особи.

 

        4.1. Найменування:

              повне: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ;

              скорочене – ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ БДРДА.

 

        4.2. Місцезнаходження Відділу: Україна, 67700, Одеська область, м. Білгород - Дністровський, вул. Миколаївська, 55.

 

         5.  Відділ  має  статус  бюджетної установи, що фінансується за рахунок  державного та місцевого бюджетів,  може здійснювати фінансово-господарську та інші види діяльності відповідно до цілей його утворення, і в межах  цивільної правоздатності, що передбачено цим  Положенням та чинним законодавством, як в Україні так і за кордоном, від свого імені набувати майнових та особистих немайнових  прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судових установах. 

 

  1. Основними завданнями Відділу є:

 

– забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на відповідній території;

– забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

– доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

– сприяння  загальнонаціональній  культурній  консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

– сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

-   сприяння збереженню культурної спадщини;

– гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

– забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

– захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

          7.   Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

  7.1.  Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України,  Кабінету Міністрів України,    наказів Міністерства культури, інших органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

         7.2.    Забезпечує: 

-  вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;

- доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

- ефективну та якісну роботу закладів культури, розміщених на територіях району;

- захист  прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у межах своїх повноважень;

-  розгляд  в установленому порядку звернень громадян;

-  доступ до публічної  інформації, розпорядником якої він є;

-  ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- раціональне використання та економію матеріальних, фінансових ресурсів, енергоресурсів, водопостачання;

-  здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки  у межах своїх повноважень;

- реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом у межах своїх повноважень;

- доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

-  доступ населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

- захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

- облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах;

-  ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

-  запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні;

-  функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії у межах Білгород-Дністровського району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

- збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, контроль за їх достовірністю;

       - захист персональних даних.

            7.3.   Здійснює:

- державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

- повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

- передбачені законом галузеві повноваження;

- координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління державної адміністрації,  незалежно від форми власності;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

- у межах своєї компетенції  заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координацію  діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень;

- контроль за роботою закладів культури Білгород-Дністровського району;

- складання номенклатури справ, контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають передачі до архівного відділу районної державної адміністрації;

- організацію роботи архіву Відділу відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, підготовку та  передачу справ до архівного відділу райдержадміністрації;

-   інші передбачені законом повноваження

7.4. Проводить аналіз:

- стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у  галузях культури, туризму, охорони культурної спадщини у межах Білгород-Дністровського району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

- потреби у працівниках в сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

- ринку туристичних послуг і подає управлінню відомості про розвиток туризму;

- на відповідній території тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону,  розробка поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

 релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі  на відповідній території;

-  ефективності роботи діючих на території району закладів культури.

7.5. Забезпечує участь:

-  у підготовці пропозицій до проектів програм соціально–економічного та культурного розвитку Білгород-Дністровського району, у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, державної мовної політики, охорони культурної спадщини, а також міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин;

- у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- у погодженні проектів нормативно-правових актів,  розроблених іншими органами виконавчої влади;

- у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

- у реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин,  релігії та захисту прав національних меншин України;

- в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних культурно-мистецьких заходів і  виставок, виставок-ярмарок, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

            7.6. Вносить пропозиції щодо проекту  місцевого бюджету.

7.7. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань галузевих повноважень.

7.8. Готує:

- самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

- проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

7.9. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

7.10.  Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

7.11.  Контролює:

-  збереження і переміщення культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.

-  дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування.

-  виконання  Закону «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.

- органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом  повноважень органів виконавчої влади.    

 7.12.  Організовує:

- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків,  мовної політики та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

- надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

-  роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

             7.13.  Сприяє:

-  відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин;

-  захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту; 

- загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;

- формуванню репертуару концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв,  бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- вдосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять або забезпечують провадження туристичної діяльності;

 - захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту,  централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

-  діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

- збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

-  закордонним   українцям   у   задоволенні   їх   мовних  і  культурних потреб;

- участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;

-  будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

-  утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності.

7.14.Створює умови для:

- ефективної роботи закладів культури на території Білгород - Дністровського району;

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

- розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- розвитку внутрішнього туризму, провадження екскурсійної діяльності;

- задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

- розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

- задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

- захисту прав споживачів національного культурного продукту;

- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

- збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

-  зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.

- налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій;

- проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

            7.15. Подає  пропозиції щодо:

-  покращення роботи підпорядкованих відділу закладів культури;

-  проекту відповідного місцевого бюджету;

- формування державної політики у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

-  відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

- занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

-  занесення  об'єктів  культурної  спадщини  до  Державного   реєстру  нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

           7.16.  Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України незалежно від форм власності.

            7.17.Подає районній державній адміністрації та управлінню обласної державної адміністрації інформацію:

-   про проведення гастрольних заходів;

- про музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

- про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток культурної спадщини.

            7.18. Погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України в межах своїх повноважень.

            7.19. Роз'яснює  через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури та мистецтва, туризму   і   курортів, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність.

      7.20.   Виконує   інші   функції,   що   випливають   з   покладених   на   нього завдань.

     8. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

             8.1. Одержувати   в   установленому   порядку   від   інших    структурних
підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

             8.2. Залучати  до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань      спеціалістів, фахівців  інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань  (за згодою) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

            8.3. Вносити в установленому порядку пропозиції голові районної державної адміністрації щодо поліпшення організаційної діяльності і структури відділу, удосконалення роботи відділу культури районної державної адміністрації, перегляду службових обов‘язків його працівників тощо, що належать до його повноважень.

             8.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

            8.5.  Скликати в установленому порядку наради,  проводити семінари та конференції з питань, що належать до його  компетенції.

             8.6.  Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації.

             9. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими  структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації,  органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади,   а   також   підприємствами,    установами,    організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.    

           10.  Відділ очолює начальник, який призначається  на  посаду  і звільняється   з   посади   головою районної  державної адміністрації  згідно із законодавством  про державну службу за погодженням   із заступником   голови   районної державної адміністрації та начальником управління культури, національностей,  релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

       11. Начальник Відділу:

       11.1. Здійснює     керівництво     діяльністю     Відділу,     несе     персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

       11.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про Відділ.

       11.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними.

       11.4. Планує роботу Відділу та підпорядкованих йому структур, аналізує стан  її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

       11.5. Вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

       11.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи.

       11.7. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.  

       11.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу,  розробляє проекти відповідних рішень.  

       11.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

       11.10. Діє без довіреності від  імені Відділу, представляє його інтереси у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та  організаціями за дорученням керівництва райдержадміністрації.

       11.11. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції.

       11.12. Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

           11.13. Розпоряджається коштами у  межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису.

       11.14. Здійснює добір кадрів, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу.

       11.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу.

       11.16.  Подає голові райдержадміністрації  для погодження пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення  до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

       11.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

       11.18. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни, етики державного службовця.

       11.19.  Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

       11.20. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників, підпорядкованих Відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Призначення керівників попередньо погоджує з головою районної державної адміністрації.

11.21. Укладає договори від імені Відділу, видає довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки.

            12.  Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тощо можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, або керівником відповідного структурного підрозділу держадміністрації вищого рівня.

     13.  Начальник Відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу та погодженням керуючого заступника голови райдержадміністрації.

     14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та
видатки на його утримання визначає  голова районної державної адміністрації  у межах
відповідних бюджетних призначень.

     15. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує голова районної державної адміністрації  за пропозиціями начальника Відділу та погодженням керуючого заступника голови райдержадміністрації, відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та  основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених ПостановоюКабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.