ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТА БУДІВНИЦТВА БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Відділ містобудування та будівництва Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підпорядкованим голові Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним Управлінню містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації та Департаменту капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації, створений шляхом приєднання відділу капітального будівництва Білгород – Дністровської районної державної адміністрації до відділу містобудування та архітектури Білгород – Дністровської райдержадміністрації.

 

             Відділ виконує функції замовника будівництва, реконструкції та капітального ремонту  об'єктів житлово-комунального і соціального призначення, культурно – побутового та іншого призначення на території Білгород-Дністровського району за рахунок бюджетних коштів.

 

              2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови районної держадміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та будівництва є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та будівництва на території району;

2) аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

3) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та будівництва, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
              4) забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

              5) виконання завдань з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального, соціального, культурно-побутового та іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовані для даної мети;

               6) сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

 

 4. У сфері містобудування та будівництва відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) займається підготовкою рішень щодо планування територій на місцевому рівні;

2) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) приймає участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району у частині будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів  соціального, житлово-комунального та іншого призначення; приймає участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенцій на соціально-економічний розвиток району та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

                4)  готує у межах компетенції пропозиції до проекту районного бюджету та подає їх на розгляд районної державної адміністрації;

              5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

              6) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;

 

              7) здійснює моніторинг:

 реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій;

8) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

9) вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

10) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

11) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських рад з питань делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з питань, що належать до компетенції відділу;

12) займається підготовкою пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

13) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно – територіального устрою району;

               14) здійснює в межах повноважень організаційну роботу щодо виконання функцій замовника будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального, соціального та іншого призначення на території Білгород-Дністровського району, будівництво яких здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів;

               15) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

               16)  здійснює передачу в установлені терміни проектним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

                17) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

               18) Розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до діючих нормативних актів;                                   
                 19) здійснює технічний нагляд та забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів на об’єктах, де виконує функцію замовника, здійснює контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

                 20) бере участь в попередній перевірці будівельної готовності  об'єктів для введення до експлуатації;

                21) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

                22) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані  або припинені будівництвом об'єкти, вносить пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

                23) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені  терміни  подає  в установленому порядку відповідним органам  звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

                24) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних,  проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

                25) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

                26) розробляє проекти комплексних місцевих  програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

                27) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;

                28) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

                29) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

                30) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

                31) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

                32) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

                33) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

                34) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

                35) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно – правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

               36) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

               37) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної  держадміністрації;

               38) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

               39)готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

               40) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

               41) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

               42) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

               43) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

               44) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

              45) забезпечує 4у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

              46) забезпечує захист персональних даних;

              47) здійснює інші передбачені законом повноваження.  

              48) забезпечує координацію діяльності:

 суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

49) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

50) надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

51) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

52) оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

53) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об´єктам містобудування;

54) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

55) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

56) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо – геодезичних матеріалів;   

              57)  співпрацює з органами державного архітектурно – будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

              58)  інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

              59) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

               60) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

61) забезпечує доступ до публічної інформації шляхом її оприлюднення на офіційному веб- сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет та шляхом надання інформації за запитами на інформацію;

62)  оприлюднює передбачену законодавством інформацію про свою діяльність та прийняті рішення, веде систематичний облік документів, що перебуває у володінні відділу, та облік запитів на інформацію, забезпечує дотримання інших вимог законодавства про доступ до публічної інформації;

63) складає номенклатуру справ відділу містобудування та будівництва районної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають передачі до архівного відділу районної державної адміністрації;

64) надає адміністративні послуги.

 

 

5. Відділ має право:

 1)  скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

 2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств з питань, що належать до його компетенції, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду;

 3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 4)  подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

 6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Білгород-Дністровської районної державної адміністрації у встановленому законом порядку.

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

               На працівників відділу поширюються всі обов’язки, обмеження, права державних службовців, передбачені Законом України «Про державну службу», іншими нормативними актами про державну службу.

 

8. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за якість виконання покладених на відділ завдань;

2) затверджує посадові інструкції працівників відділу;

3) розподіляє обов'язки працівників відділу, визначає ступінь їх відповідальності;

4)планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами у встановленому порядку;

8) розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на розвиток містобудування та архітектури, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

9) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

10)  має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу містобудування та архітектури;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни.

9. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіонбудом.

 Склад ради та положення про неї затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника відділу.

10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

                 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

12. Місцезнаходження відділу: 67700, м. Білгород – Дністровський,

вул. Грецька,24.