ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу містобудування та будівництва Білгород - Дністровської районної державної адміністрації - головного архітектора

1. Загальні положення.

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника  відділу  містобудування та будівництва райдержадміністрації – головного архітектора (далі - начальник).

             1.2. Посада начальника входить до структури та штатного розпису райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до Закону України.

             1.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується першому  заступнику  голови райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, підзвітний та підконтрольний  голові райдержадміністрації,  директору Департаменту розвитку інфраструктури та житлово - комунального господарства Одеської облдержадміністрації.

             1.4. Забезпечує високий професійний рівень архітектури населених пунктів, широко використовує в своїй діяльності принципи демократії в рішенні важливих питань містобудування та будівництва спирається на колективну думку архітектурно - містобудівної ради.

Начальник відділу призначається на посаду виключно на конкурсній основі за розпорядженням голови райдержадміністрації та за погодженням з облдержадміністрацією, звільнення з посади начальника здійснюється за погодженням з облдержадміністрацією.

            1.5. При відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) начальника відділу містобудування та будівництва райдержадміністрації його заміщає головний спеціаліст.

 

      2. Завдання та обов'язки.

2.1. Реалізація державної політики у сфері містобудування та будівництва на території Білгород – Дністровського району.

2.1.1.   Підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування», стаття 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

2.1.2.    внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району (стаття 14 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

2.1.3.    підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації

(стаття 13 Закону України «Про основи містобудування»);

2.1.3.1. здійснення моніторингу:

реалізації схеми планування території району (стаття 15 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) (стаття 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування»);

2.1.3.2. сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району (стаття 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

2.1.3.3. внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації (стаття 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

2.1.3.4. сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

2.1.3.5. забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 13 Закону України «Про архітектурну діяльність»);

2.1.3.6.   підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів (стаття 25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

2.1.3.7.    у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

2.1.3.8.    координація діяльності:

    суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

   підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

2.1.3.9.   надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

2.1.3.10.      надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки

(стаття 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

2.1.3.11.      надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

2.1.3.12.      оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

2.1.3.13.      надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

2.1.3.14.      забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району

(стаття 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

2.1.3.15.      сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області (Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»);

2.1.3.16.      забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

2.1.3.17.      співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

2.1.3.18.      інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування»);

2.1.3.19.      організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (стаття 6 Закону України «Про архітектурну діяльність»);

2.1.3.20.      сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України «Про архітектурну діяльність»);

2.1.3.21.      інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

  3. Права.

3.1.1. Керувати відділом містобудування та будівництва Білгород – Дністровської райдержадміністрації, представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, в судах усіх рівнів, органах державної влади та місцевого самоврядування, розпоряджатися, в порядку, встановленому законодавством, майном і нерухомістю, що знаходиться на балансі райдержадміністрації та передано у користування відділу містобудування та будівництва, підписувати  зобов'язання та іншу документацію, передбачену чинним законодавством  від імені відділу містобудування та архітектури. 

3.1.2. Безперешкодно відвідувати будь-які об'єкти будівництва, реконструкції та реставрації, підприємства, установи та організації, незалежно від їх відомчої належності та форми власності розташованих на території району, проводити контроль за веденням будівельних робіт, організовувати і контролювати ведення технічного та авторського нагляду на об'єктах будівництва і проектно-вишукувальних робіт.

3.1.3. Зупиняти виробництво проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, вироблених з порушеннями та відхиленнями від вимог чинного законодавства, затвердженої проектно-кошторисної та планувальної документації, держстандартів, будівельних норм і правил, які представляють загрозу життю та здоров'ю людей, сприяють знищенню природних, історичних і культурних цінностей, що завдають шкоди власності і законним інтересам підприємств, організацій і громадян. 

3.1.4. Припиняти виробництво топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, розбивочних та земляних робіт, розкопок, вироблюваних без дозволів, що видаються в установленому порядку, або з порушенням діючих норм, правил та інструкцій.

3.1.5. Порушувати перед відповідними державними та правоохоронними органами справи про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, керівників підприємств та організацій, інших установ, незалежно від відомчої належності та форми власності, та громадян, винних у самовільному будівництві та інших самоуправних діях, що порушують містобудівну дисципліну, будівельні норми і правила, чинне законодавство та нормативні акти у сфері містобудування та архітектури, що діють на території України. 

3.1.6. Одержувати в установленому порядку, для виконання покладених на відділ містобудування та архітектури завдань, матеріали, статистичні та архівні дані від відповідних органів статистики, організацій, установ і підприємств, розташованих на підвідомчій території, незалежно від їх відомчої належності та форми власності. 

3.1.7. Створювати необхідні експертні групи, комісії, в тому числі тимчасові, із залученням для роботи в них архітекторів та інших фахівців, координувати їх діяльність, здійснювати керівництво і контроль виконуваної роботи. Брати особисту участь у роботі авторських колективів з розробки проектно-планувальної документації, наукових досліджень, проектів окремих будівель і комплексів. 

3.1.8. Брати участь у визначенні на конкурсних засадах підрядників для виконання проектно-вишукувальних робіт з урахуванням рівня архітектурно-містобудівних завдань проекту, наявності досвіду робіт і державних ліцензій у підрядників.

3.1.9. Організовувати кооперацію засобів і пайову участь замовників для виконання проектних робіт, архітектурних конкурсів, перспективних пошукових робіт у сфері архітектури, містобудування, комплексного благоустрою сільських територій, створення та ведення робіт з містобудівного кадастру. 

3.1.10. Визначати, у кожному конкретному випадку, стадійність проектування, склад, варіантність і обсяг проектних робіт, необхідність додаткових розробок і погоджень, проведення експертизи за всіма видами проектно-вишукувальних робіт на території району. Визначати типи і поверховість будинків і споруд, вимоги до розробки індивідуальних проектів, рекомендувати проведення містобудівних обґрунтувань та науково-дослідних проробок і спеціальних робіт. 

3.1.11. Відхиляти від погодження та затвердження проекти, ескізні передпроектні розробки, які не відповідають будівельним нормам і правилам,  екологічним вимогам, містобудівним умовам та обмеженням забудови, попередніми висновками і рецензіям, виданими органами архітектури та містобудування, висновками експертизи та рішенням Містобудівної Ради. 

3.1.12. Представляти, в межах своєї компетенції, Білгород - Дністровській районній раді та райдержадміністрації для прийняття або затвердження проекти рішень, розпоряджень, положень, статути та інші документи, що визначають містобудівну діяльність на території району, порядок і правила забудови території району для всіх видів містобудівної діяльності, для будівництва будівель, споруд, об'єктів комунального призначення, інженерних споруд і мереж, промисловості та транспортних комунікацій. 

3.1.13. Відповідно до чинного законодавства  видавати накази, надавати доручення, обов'язкові для виконання працівниками відділу містобудування та будівництва, визначати ступінь їх відповідальності та виконання посадових обов'язків. 

3.1.14. Розподіляти обов’язки між працівниками відділу та визначати ступень їх відповідальності.

3.1.15. Бути  присутнім  на  засіданнях виконкомів сільських рад, сесіях районної, сільських рад та бути  вислуханим  з питань,  що  стосуються його компетенції.            

4. Відповідальність.

Начальник відділу містобудування та будівництва райдержадміністрації здійснює  керівництво  діяльністю  відділу,  несе  персональну відповідальність  перед  головою  районної  державної адміністрації  за  виконання покладених  на  відділ завдань.

              Начальник відділу несе відповідальність за містобудівний розвиток району, забезпечення високої архітектури з урахуванням місцевих умов і національних традицій, здійснює свою діяльність по впровадженню в життя рішень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, керуючись при цьому Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голів Одеської облдержадміністрації та Білгород - Дністровської райдержадміністрації, рішеннями обласної та районної ради та цим Положенням.

За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань, доручень та обов'язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних прийняттям на державну службу та її проходженням начальник відділу несе персональну відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

5. Повинен знати:

5.1. Конституцію України, інші акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби, Укази Президента України, постанови та акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядження Одеської облдержадміністрації, Білгород – Дністровської райдержадміністрації, прийнятих з питань містобудування та архітектури, Закон України "Про планування та забудову територій", "Про архітектурну діяльність", «Про основи містобудування».

5.2.  Практику застосування чинного законодавства.

5.3.  Правила ділового етикету.

5.4.  Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

5.5.  Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

 

6. Кваліфікаційні вимоги:

            Начальник відділу містобудування та будівництва райдержадміністрації

- головний архітектор повинен мати вищу освіту за ступенем магістра в сфері архітектури та містобудування та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менш 1 року та вільно володіти державною мовою.

 

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

Начальник відділу має за посадою взаємовідносини з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами та інші, відповідно чинного законодавства.