ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР

Завантажити  Положення  про  відділ  надання  адміністративних послуг

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор державної реєстрації Білгород-Дністровської районної державної адміністрації 

 

1.  Сектор державної реєстрації Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (далі – сектор державної реєстрації) є її структурним підрозділом та забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

2. Сектор державної реєстрації з питань виконання покладених завдань підпорядкований заступнику голови райдержадміністрації, а з питань виконання вимог законодавства про державну службу – керівнику державної служби.

3.Сектор державної реєстрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної, обласної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) здійснює проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

5) забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

6) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

7) здійснює прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та проводить реєстраційні дії відповідно до Закону;

8) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів або для відмови юридичним особам, фізичним особам - підприємцям та громадським формуванням у державній реєстрації;

9) забезпечує формування, ведення та зберігання реєстраційних справ відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016р. № 3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ»;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,

11) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

12) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради з питань, що входять до компетенції сектору;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

15) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

16) проводить аналіз кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, узагальнює статистичні дані діяльності сектору;

17) сектор при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, об'єднаннями громадян.

18) здійснює інші повноваження, передбачені законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

5. Сектор державної реєстрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені законами та іншими нормативно-правовими актами, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6. Сектор державної реєстрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Сектор державної реєстрації очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником державної служби згідно із законодавством про державну службу.

8. Завідувач сектору державної реєстрації:

1) здійснює керівництво сектором державної реєстрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор державної реєстрації;

3) планує роботу сектору державної реєстрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору державної реєстрації;

5) звітує про виконання покладених на сектор державної реєстрації завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору державної реєстрації, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) представляє інтереси сектору державної реєстрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору державної реєстрації;

9) забезпечує дотримання працівниками сектору державної реєстрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Завідувач сектору державної реєстрації є державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

10. На період відсутності завідувача сектору (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов’язки виконує державний реєстратор сектору за відповідним розпорядчим актом керівника державної служби.

11. Державні реєстратори сектору державної реєстрації повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора та користуються печатками, за зразком та описом, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2015

№ 2790/5 «Про врегулювання відносин, повʼязаних зі статусом державного реєстратора».

12. Працівники сектору несуть відповідальність за належне виконання покладених на сектор даним положенням повноважень в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

14.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору державної реєстрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.