Посадова інструкція начальника відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Начальник відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації контролює реалізацію державної політики в галузі освіти і науки на території Білгород - Дністровського району Одеської області, здійснює керівництво роботою навчальних закладів району, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

1.2.Начальник відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за погодженням з керуючим заступником та обласним департаментом освіти і науки згідно чинного законодавства України.

1.3.Начальник відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації та заступнику голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків заступників голови райдержадміністрації).

1.4.Начальник відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації повинен знати Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

1.5.Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації: . вища педагогічна освіта освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управління персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

1.6.Начальника відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації заміщує на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) головний спеціаліст відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

 

 

                                                    2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, науки, молоді та спорту та закладів освіти Білгород-Дністровського району, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

2.2.Забезпечує ефективне виконання покладених на відділ освіти, науки, молоді та спорту завдань щодо реалізації державної політики у галузі освіти, молоді та спорту та в межах компетенції відділу, закріплених за відділом показників.

2.3.Визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів у складі відділу освіти, науки, молоді та спорту формує та погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників відділу освіти і науки.

2.4.Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції відділу освіти і науки.

2.5.У межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності відділу освіти, науки, молоді та спорту.

2.6.Контролює процеси реалізації державної політики у галузі освітні науки, виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів по міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади у межах затверджених посадових обов'язків.

2.7.Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку освіти і науки, хід виконання державних програм, діяльності відділу освіти, науки, молоді та спорту та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

2.8.Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу освіти, науки, молоді та спорту звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності відділу освіти, науки, молоді та спорту а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва органу.

2.9.Планує, здійснює, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу освіти, науки, молоді та спорту з іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності відділу освіти, науки, молоді та спорту.

2.10.Виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень.

2.11.Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу освіти, науки, молоді та спорту та закладів освіти району, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

2.12.Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

2.13.Забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності відділу освіти, науки, молоді та спорту відповідності з чинним законодавством.

2.14.Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

2.15.Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти, науки, молоді та спорту   районної державної адміністрації, Статути навчально-виховних закладів району, функціональні обов’язки його працівників.

2.16.Планує   роботу відділу і аналізує стан його виконання.

2.17.Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти, науки, молоді та спорту  згідно Закону України « Про державну службу», керівників комунальних навчальних закладів і установ освіти відповідно до діючого законодавства.

2.18.Призначає на посаду та звільняє з посади керівників, заступників керівників навчальних закладів та установ освіти району.

2.19.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.

2.20.Подає на затвердження голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків та персонально відповідає за його використання, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу.

2.21.Розпоряджається коштами, які виділяються на отримання відділу освіти, науки, молоді та спорту..

2.22.Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти.

2.23.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти району державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

2.24.Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

2.25.Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

 

                                                                       3.     ПРАВА

 

Начальник відділу освіти, науки Білгород-Дністровської районної державної адміністрації має право:

3.1. За дорученням вищого керівництва представляти відділ освіти, науки, молоді та спорту  в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції відділу освіти і науки.

3.2.Вносити керівництву у встановленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу освіти, науки, молоді та спорту вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти, науки, молоді та спорту  іншого центрального органу виконавчої влади та державної служби в цілому.

3.3.У процесі виконання покладених на відділ освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції.

 

 

                                                      4.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Начальник відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за:

4.1.Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.

4.2.Дисциплінарну   відповідальність, визначену трудовим законодавством.

4.3.Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, зазначених у посадовій інструкції, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

4.4.Порушення         Загальних правил поведінки державного службовця.

4.5.Виконання Указів Президента України та розпоряджень Кабінету Міністрів, голів обласної та районної державних адміністрацій згідно з чинним законодавством.

4.6.Якісну та результативну роботу закладів та установ освіти району.

4.7. Формування проекту кошторису та здійснення видатків відповідно до вимог чинного законодавства України, оплату праці працівників відділу  та підпорядкованих йому структур і загальноосвітніх навчальних закладів, правильне і раціональне використання коштів відділу освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

 

 

 

                              5.   ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Начальник відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації під час виконання своїх обов'язків та завдань взаємодіє з іншими працівниками Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, відділу освіти, науки, молоді та спорту Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, зі структурними підрозділами відділу, виконкомами місцевих рад району, підприємствами, установами,організаціями і громадянами.