ПОЛОЖЕННЯ про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

1. Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (далі – відділ ведення Реєстру) є структурний підрозділ апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату районної державної адміністрації.

 

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, актами голови районної державної адміністрації, а також положенням про відділ ведення Реєстру.
 
3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є: 
        - ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу Білгород-Дністровського району;
          - складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.
 
4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань: 

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

- внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

- внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру);

- знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";

4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму  та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

     11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

      24) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
25)     забезпечує захист персональних даних;
26)      розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
27)      бере участь у підготовці звітів голови  районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
28)      готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;
29)      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
30)      забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
31)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
      

5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

 

8. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який:

забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;

здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної  держадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ  завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції керівництву щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання;

забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;

підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними підрозділами центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної  держадміністрації;

забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

 

9.  Начальник та спеціалісти відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад відповідно головою районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

10.  Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим положенням та посадовими інструкціями.

 

11.  Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

12.  Граничну чисельність працівників відділу ведення Реєстру, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців".

 

13. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.