ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Білгород-Дністровської райдержадміністрації

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців забезпечує реалізацію законодавства України з питань створення  та ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.

2. Безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації та керівнику апарата райдержадміністрації.

 1. Призначається на посаду відповідно до Закону України «Про державну службу» розпорядженням голови райдержадміністрації, звільняється в порядку, визначеному законодавством України.

 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

 • Конституцію України;
 • Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», “Про місцеві державні адміністрації”, “Про звернення громадян”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Державний реєстр виборців”,  “Про вибори Президента України”, “Про вибори народних депутатів України”,  “Про місцеві вибори”,  “Про всеукраїнський референдум”, “Про захист   персональних даних”,  “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні;
 • акти законодавства, нормативні документи що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації;
 • інші нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, з питань виборчого законодавства  та правового регулювання;
 • законодавство України з питань створення і ведення Державного реєстру виборців;
 • розпорядження голів Одеської обласної  та Білгород-Дністровської районної державних адміністрацій, нормативні акти відділу адміністрування Державного реєстру виборців Одеської обласної державної адміністрації, регламент роботи Білгород-Дністровської районної держадміністрації, а також положення про відділ;
 • практику застосування чинного законодавства;
 • порядок ведення Державного реєстру виборців;
 • порядок управління та організації діловодства та архіву;
 • форми та методи роботи із засобами масової інформації;
 • порядок роботи з конфіденційною інформацією та інформацією з обмеженим доступом;
 • вміння роботи  з офісним пакетом OpenOffice ( Calc,  Draw,  Impress,  Math) та Microsoft Office (Word, Excel) Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;
 • правила ділового етикету;
 • правила та норми охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці;
 • ділову мову, державну мову на рівні вільного володіння.

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА  ОБОВ'ЯЗКИ.

 

1.Забезпечує реалізацію державної політики з питань ведення єдиного Державного реєстру виборців в Білгород-Дністровському  районі.

2. Забезпечує виконання на території Білгород-Дністровського  району  законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру.

 1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
 2. Розробляє та подає на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації посадові інструкції працівників відділу.
 3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу та контролює їх роботу.
 4. Видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України ˝Про Державний реєстр виборців˝, організовує і контролює їх виконання.
 5. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.
 6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу  ведення Реєстру.
 7. Підписує документи, визначені Законом України ˝Про Державний реєстр виборців˝, та скріплює їх печаткою відділу ведення Державного реєстру виборців.

10.  Вносить в установленному порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України ˝Про Державний реєстр виборців˝.

11.  Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах.

12.  Співпрацює з різними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.

13.  Подає згідно з чинним законодавством пропозиції голові районної державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

14.  Забезпечує роботу з ведення діловодства, зберігання документів у відділі.

15.  Організовує роботу з документами, контролює стан виконавчої дисципліни.

16.  Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку  та виконавської дисципліни.

17.  Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян та інших з напряму діяльності відділу.

18.  Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними підрозділами центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної  держадміністрації.

19.  Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

20.  Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положення про відділ.

 

IІІ.  ПРАВА.

 

            Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців має право:

 1. За дорученням керівництва представляти райдержадміністрацію в структурних підрозділах інших органів виконавчої влади та на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях в межах своєї компетенції.
 2. Взаємодіяти з органами виконавчої влади та органами самоврядування у межах своїх повноважень при розгляді питань, які стосуються роботи відділу.
 3. Залучати у встановленому порядку, за погодженням з керівництвом райдержадміністрації, окремих фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, розробки відповідних документів та виконання завдань, що покладені на відділ.
 4. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності відділу, інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.
 5. Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності питань, які стосуються роботи відділу згідно з чинним законодавством.
 6. Вносити на розгляд керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його діяльності.
 7. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, які стосуються роботи відділу, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
 8. Вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції роботи відділу.
 9. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

10.  Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях та інших заходах з питань ведення єдиного Державного реєстру виборців в Білгород-Дністровському районі.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

 

         У відповідності до Закону України «Про Державний реєстр виборців», та інших нормативних актів, пов’язаних з веденням Державного реєстру виборців, несе адміністративну, кримінальну та іншу юридичну відповідальність. Особисто попереджається про персональну відповідальність за порушення вимог Закону України  «Про Державний реєстр виборців», згідно  Постанови ЦВК від  09 квітня  2013  року №73.       

Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ.

 

 Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього обов’язків взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами по отриманню документів у порядку:

           - звернення особи за власною ініціативою;

           - періодичного поновлення персональних даних Реєстру;

           - уточнення персональних даних Реєстру.