ПОЛОЖЕННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1.  Відділ з питань економічного розвитку  Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (надалі - відділ) є структурним підрозділом Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, утворюється  головою районної державної адміністрації.

            2. Відділ підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації,  а також Департаменту «Агентство з питань інвестицій та розвитку»,  Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації в межах відповідних повноважень.

            3. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної та районної ради, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту «Агентство з питань інвестицій та розвитку», Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації та цим Положенням.

             4. Основними завданнями  відділу є забезпечення реалізації  на території району:

         державної політики економічного і соціального розвитку;

         державної цінової політики;

         державної промислової політики;

         державної політики з питань розвитку підприємництва;

         державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

         державної політики у сфері транспорту та зв’язку;

         державної політики у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

         державної політики у сфері інвестиційної  діяльності.

        5. Відділ відповідно до визначених галузевих  повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України,  Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацію;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

         3) забезпечує організацію перевезення пасажирів по території району, в тому числі пільгових, дотримання правил безпеки, контроль за виконанням договорів на перевезення пасажирів;

       4) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

           5) аналізує стан та тенденції розвитку житлово-комунального господарства району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

6) розробляє за участю відділів, управлінь райдержадміністрації, виконкомів сільських рад, підприємств, установ та організацій проект програми соціально-економічного та культурного розвитку району;

   7) бере участь у розробленні районних програм у  сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, поводження з твердими побутовими

відходами, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього

природного середовища у межах своїх повноважень;

8)  розробляє і подає на розгляд голові райдержадміністрації прогнозні показники програми соціально-економічного розвитку району;

9) вносить пропозиції до проектів районного бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, систем централізованого тепло-, водопостачання  та водовідведення, програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, поводження з твердими побутовими відходами, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів подає на розгляд райдержадміністрації;

10) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів ( фінансових, грошових доходів і витрат населення, тощо);

            11) бере участь в інформуванні громадськості щодо цілей і досягнень соціально - економічного та культурного розвитку району;

 

            12) здійснює         взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань підприємницької діяльності;

             13) за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів бюджету та інших джерел фінансування;

14) здійснює аналіз рівня цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово - комунального господарства, готує пропозиції щодо їх вдосконалення;

15)  готує пропозиції керівництву райдержадміністрації з питань розміщення на території району нових, реконструкції, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери ії управління;

 16) приймає участь у підготовці пропозицій про соціальний захист населення, в розробленні програм зайнятості та використання трудових ресурсів;

              17) сприяє розвитку на відповідній території конкуренції ринкової інфраструктури та впровадженню організаційно-економічного механізму ринкових перетворень;

18 ) розробляє проекти програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

19)    сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, залученню іноземних інвестицій;

 

20)    сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультативну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності. Розробляє разом з громадськими організаціями підприємців районну програму підтримки малого та середнього підприємництва;

             21) організує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково - ярмаркових заходах;

22) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;

23) готує пропозиції щодо впровадження енергоефективних заходів і технологій на підприємствах тепло- та електроенергетики, житлово-комунального господарства, організаціях бюджетної сфери району та вживає заходів їх реалізації;

24) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально - економічного розвитку території, зміцненню їхньої матеріально-фінансової бази;

25) вживає заходів оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

26) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів, передбаченних законодавством про відходи;

27) визначає інвестиційний попит району, та на основі визначених державних пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень, здійснює контроль за їх ефективним використанням;

28)  сприяє впровадженню заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу району;

 29) здійснює рейтингову оцінку соціально-економічного розвитку промислових підприємств району;

             30) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, зокрема коштів місцевих бюджетів;

             31) бере участь у розробленні основних показників мобілізаційного плану народно - господарського комплексу району;

             32) здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду, об’єктів комунального господарства;

             33) розробляє поточні (квартальні, місячні) плани роботи відділу, після затвердження першим заступником голови райдержадміністрації подає їх до відділу організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

                  34) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

35) оцінює ефективність виробництва та прогнозує його розвиток, готує пропозиції щодо створення нових потужностей, реорганізації підприємств;

 

              36) сприяє розвитку і впровадженню прогресивних та нетрадиційних форм господарської діяльності;

               37) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

               38)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

               39  забезпечує доступ до публічної інформації;

               40) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу та надає відповідну методичну допомогу;

               41) проводить моніторинг впливу  на економіку цінової політики на ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

               42) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

               43) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питінь реалізації  галузевих повноважень.

               44) здійснює інші передбачені законом повноваження.  

 

              6. Відділ  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені,    має право:

              1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів  райдержадміністрації, органів місцевого самовлядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

              2) залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3)   вносити в установленому порядку пропозиції голові та заступнику голови районної державної адміністрації щодо поліпшення організаційної діяльності і структури управління, перегляду службових обов'язків, удосконалення організаційної роботи;

4)   користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

 

           7. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими   структурними підрозділами райдержадміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціям та об'єднаннями громадян.

            8. Відділ з питань економічного розвитку райдержадміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. Начальник відділу:

           1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає функції та ступінь відповідальності головних спеціалістів відділу;

           2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

            3)  видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

           4) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

            5) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

            6) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

            7) забезпечує виконання вимог з організації та ведення діловодства у відділі;

            8) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

            9) планує роботу відділу,  вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

           10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;     

           11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

12. Штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

 

13. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс рахунку в органах казначейства, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.