ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АПАРАТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 АПАРАТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

1.Загальна частина

1.       Начальник відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації (далі начальник відділу) забезпечує здійснення керівником державної служби – керівником апарату Білгород-Дністровської районної державної адміністрації своїх повноважень щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації, добору персоналу, документального оформлення вступу на державну службу.

2.   Начальник відділу безпосередньо підпорядковується, підзвітний та підконтрольний керівнику апарату райдержадміністрації, приймається на посаду та звільняється з посади керівником апарату з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу».

3.  Начальник відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та іншими правовими актами Верховної Ради України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, а також Положенням про відділ з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 II. Завдання, обов’язки

1.      Здійснює контроль за реалізацією державної політики з питань управління персоналом у державному органі щодо добору персоналу, планування  та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про державну службу» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань управління персоналом та державної служби.

2.      Здійснює керівництво діяльністю відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації, розподіляє обов’язки між працівниками.

3.      Забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації та державної служби.

4.       Разом з іншими структурними підрозділами узагальнює практику роботи з персоналом, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.

5.       Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

6.       Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції  голові райдержадміністрації.

7.       У межах компетенції приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку поданих кандидатами документів на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

8.       Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій

« Б » і « В » письмові повідомлення про результати конкурсу.

9.       Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям (вносить зазначені відомості до трудових книжок працівників), здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років, контролює обчислення стажу роботи та державної служби працівників райдержадміністрації, оформлює та видає державному службовцю службове посвідчення.

10     Контролює здійснення відповідальним працівником відділу обліку військовозобов’язаних і призовників в райдержадміністрації.

11.     Здійснює оформлення листків тимчасової непрацездатності.

12.     Забезпечує направлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації.

13.     Організовує ведення, облік, зберігання особових справ, трудових книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності.

14.     Здійснює прийом громадян з кадрових питань.

15.     Організує та проводить заняття з питань кадрової роботи.

16.     Здійснює в межах повноважень контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ відділу.

17.    Організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства.

18.    Забезпечує формування планів роботи відділу та контролює їх виконання.

19.    Контролює ведення табелю робочого часу працівників райдержадміністрації.

20.    Приймає участь у підготовці документів при проведенні атестації державних службовців райдержадміністрації, проведенні щорічного оцінювання виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань.

21.     Інформує державних службовців райдержадміністрації щодо своєчасного щорічного подання ними відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (е-декларування).

22.    Координує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.

23.  Контролює внесення відповідальною визначеною у відділі особою, відповідних записів у трудові книжки працівників, в тому числі: переведення на іншу роботу, а також про нагороди, заохочення.

24.    Проводить іншу роботу у сфері застосування законодавства про працю та державну службу.

 III. Права

1.       Начальник відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації має право на:

1.1    повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

1.2    чітке визначення посадових обов’язків;

1.3    належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

1.4    оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

1.5    відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

1.6    професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

1.7    просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

1.8    участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

1.9    участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;

1.10  оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

1.11  захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

1.12  отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

1.13  безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

1.14  проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

2.       Начальник відділу взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах своїх повноважень при розгляді питань, які стосуються кадрової політики.

3.       У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, начальник відділу має право вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

  IV. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем. Начальник відділу повинен знати основи законодавства у сфері управління персоналом, методи контролю рішень і доручень.

  V. Повинен знати

Конституцію України, закони України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України у відповідній сфері, форми та методи роботи  із  засобами  масової  інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки.

  VІ. Відповідальність

Начальник відділу з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за порушення, допущені в роботі відділу, бездіяльність, порушення норм етичної поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

VIІ. Взаємовідносини за посадою

Начальник відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації одержує інформацію, необхідну для виконання посадових обов’язків від керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

У випадку необхідності, спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, згідно резолюції голови, його заступників або керівника апарату є виконавцем (співвиконавцем) відповідних документів.

У разі відсутності начальника відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації, за відповідним наказом керівника державної служби.