ПОЛОЖЕННЯ ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1.  Відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (надалі - відділ) є структурним підрозділом Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, утворюється  головою райдержадміністрації.

 

  1. Відділ підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації,  а також Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності і Управлінню транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації в межах відповідних повноважень.

 

  1. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної та районної ради, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації та цим Положенням.

 

  1. Основними завданнями  відділу є забезпечення реалізації  на території району державної політики у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, у сфері транспорту, зв’язку та енергоефективності.

 

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень  виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) здійснює реалізацію державної політики з питань соціально-економічного та культурного розвитку  району,   комплексного  розвитку  інфраструктури  у  сфері  дорожнього, автомобільного, житлово-комунального господарства та зв'язку, забезпечення перевезень пасажирів по території району, в тому числі пільгових, дотримання правил безпеки, контроль за виконанням договорів на перевезення пасажирів;

3) готує пропозиції щодо забезпечення реалізації цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін і тарифів на послуги; проведення аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального, дорожнього господарства, транспорту та зв'язку;

4) готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток підприємств житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку;

5)  вносить пропозиції щодо проекту  відповідного місцевого бюджету;

6) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

7) бере участь у  розробленні та погодженні нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

8) бере участь у підготовці звіту голови райдержадміністрації для його розгляду на сесії районної ради;

9) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційно-аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

12) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

13) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

14) здійснює повноваження, делеговані органи місцевого самоврядування;

15) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

         6. Основними завданнями відділу у сфері  житлово-комунального господарства є :

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства району  у тому числі у сфері (питної води, водопостачання, розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами) ;

2) забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форм власності.

 

6.1. У сфері житлово-комунального господарства відділ відповідно до покладених на нього завдань :

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

2) забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної, регіональної та місцевих програм;

3) забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів  галузевих програм, бере участь у їх виконанні;

4) розробляє і реалізує районну програму у сфері питної води та питного водопостачання;

5) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

6) забезпечує виконання правил і норм користування системами  питного водопостачання, дотримання  режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів  питного водопостачання;

7) координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

8) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

9) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

10) бере участь у проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу "Населений пункт  найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";

11) забезпечує реалізацію  повноважень  районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

12) надає пропозиції щодо  збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення;

13) забезпечує реалізацію повноважень щодо здійснення  на території району державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, а також правил благоустрою;

14) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утриманням житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

15) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку  та регулювання  споживання води і теплової енергії  згідно  із загальнодержавними  та регіональними програмами;

16) сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

17) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства. здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів  благоустрою  територій населених пунктів;

18) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

19) забезпечує реалізацію повноважень районної державної  адміністрації  щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них у межах своїх повноважень;

20) здійснює організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, згідно з чинним законодавством та нормативними актами, що регулюють роботу автомобільного транспорту загального користування;

21) здійснює формування автобусної маршрутної мережі та ведення реєстру приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території району.

 

7. Основними завданнями відділу в сфері інфраструктури є :

1) забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, галузі транспорту, зв’язку та у сфері енергозбереження;

2) розроблення пропозицій щодо виконання державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку та енергозбереження;

3) розроблення пропозицій щодо формування, регулювання, розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту та зв’язку;

 

7.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і подає голові райдержадміністрації  пропозиції  до районної програми  розвитку паливно-енергетичного комплексу;

2) удосконалення системи обліку енерго-,  газо- і водопостачання;

3) сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

4) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг,  координації роботи окремих видів транспорту оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів у межах району.

 

7.2. Бере участь у:

1) виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку та енергозбереження;

2)  розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних послуг;

3) ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку;

4)  впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

 

8. Відділ має право :

1) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств. установ та організацій. об"єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо припинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

 

9. Відділ бере участь у здійсненні заходів у сфері Цивільного захисту в межах наданих повноважень.

 

10. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,  об’єднаннями громадян та громадянами.  

 

11. Відділ очолює начальник,  який призначається на посаду та звільняється  з посади головою районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією.

 

12. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати  участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з органами виконавчої влади вищого рівня, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10)  подає голові  районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

13. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.

 

14. Відділ  не є юридичною особою публічного права, не має самостійного балансу, рахунків в органах Казначейства.