Основні завдання

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства та представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує  (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;           

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7)  вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання    нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8)       разом із заінтересованими структурними підрозділами органу виконавчої влади узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9)   розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

 

10)    здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11)    організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12)    організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13)  аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

14)  подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

15)   сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17)    здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації та її структурних підрозділах, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Управління, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

18)    веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

19)   визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

20) погоджує кандидатуру претендента на посаду юриста в структурних підрозділах райдержадміністрації та підприємствах, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

21) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників Управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

22) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

23) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.

        24) в межах повноважень організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

         25) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

        26) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами райдержадміністрації;

        27) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

28)      бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

29)      готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

30)      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

31)    готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

33)    опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів
відповідних місцевих рад;

34) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

   35) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

36)    забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

        37) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

        38) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

  39) забезпечує захист персональних даних;

40) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

41)здійснює інші передбачені законом повноваження.