ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Завідувача сектору з питань правової роботи

I. Загальні положення.

 

                 1. Начальник юридичного управління апарату райдержадміністрації (далі начальник управління) забезпечує організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства.

         2. Начальник управління безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації та підзвітний i підконтрольний керівнику апарату райдержадміністрації.

         3. Призначення на посаду начальника управління та звільнення з неї здійснюється розпорядженням голови райдержадміністрації з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу».    

         4. Начальник управління у своїй роботі керується Конституцією та законами України, нормативними документами, що стосуються державної служби та діяльності райдержадміністрації; указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

         5. Начальник управління повинен володіти навичками роботи на комп'ютері, знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

         6. За відсутності начальника управління його обов'язки виконує начальник відділу правового забезпечення, а за його відсутності начальник відділу претензійно-позовної роботи та правового аналізу або інший працівник управління.

 

II. Завдання, обов'язки та повноваження.

 

             1.  Забезпечує виконання завдань, покладених на Управління;

          2. Здійснює контроль та координує діяльність працівників  Управління, юристів структурних підрозділів/підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

          3. Подає пропозиції голові райдержадміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення юристів структурних підрозділів/підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.

          4. Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

          5. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Управління та його відділи;

          6. Готує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов'язки між ними;

          7. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

          8. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи
Управління;

          9. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

          10. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

          11. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до
компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

          12. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

          13. Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними
підрозділами районної державної адміністрації з міністерствами, центральними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації;

          14. Здійснює добір кадрів;

          15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Управління;

  16. Погоджує та надає пропозиції голові райдержадміністрації щодо прийняття, переведення на роботу до юридичного управління працівників; присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

          17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

          18. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

          19. Здійснює інші повноваження, визначені законом, в тому числі:

          - організація i участь у забезпеченні реалізації державної політики у відповідній сфері;

          - забезпечення       правильного       застосування       законодавства       в       діяльності райдержадміністрації;

           - забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів нормативно-правових актів, розпоряджень;

          - розробляє або бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів та інших документів правового характеру;

          - інформує керівництво райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства або таких, що втратили чинність, i готує відповідні подання;

          - здійснює методичне керівництво правовою роботою райдержадміністрації, надає правову допомогу структурним підрозділам, готує за участю інших підрозділів матеріали для передачі до слідчих та судових органів;

         - аналізує та узагальнює результати розгляду судових справ;

          - бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

          - розглядає проекти розпорядчих актів райдержадміністрації на відповідність вимогам чинного законодавства та візує їх;

         - бере участь у роботі з укладення господарських договорів;

         -  бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

         - у межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповідні рішення;

         - проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів підготовлених структурними підрозділами;

         -  за дорученням голови райдержадміністрації готує юридичні довідки, висновки з правових питань;

         - здійснює керівництво роботою працівників Управління,  надає їм доручення;

         - здійснює організацію надання населенню безоплатної правової допомоги.

 

III. Має право

 

          1. За дорученням  голови райдержадміністрації, або особи, що виконує його обов’язки,  представляти райдержадміністрацію в структурних підрозділах інших органів виконавчої влади та підвідомчих підприємствах, установах та організаціях в межах своєї компетенції.

          2. Взаємодіяти з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах своїх повноважень при розгляді питань, які стосуються діяльності райдержадміністрації та безпосередньо Управління.

          3. Залучати у встановленому порядку за погодженням з головою районної державної адміністрації окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що покладені на Управління.

          4. Вносити на розгляд голови пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління з питань, що стосуються його діяльності.

          5. Організовувати розгляд пропозицій, заяв, скарг з боку органів виконавчої влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації та компетенції юридичного Управління.

          6. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, які стосуються роботи Управління та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

          7. У процесі виконання покладених на Управління завдань, у межах наданих повноважень вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції Управління.

          8. Перевіряти додержання законності у структурних підрозділах райдержадміністрації, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень i недоліків.

          9. Брати участь у засіданнях колегій, інших дорадчих i колегіальних органів, нарад, які проводяться в райдержадміністрації, у разі розгляду питань щодо практики застосування законодавства.

          10. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

          11. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів вимагати від структурних підрозділів    райдержадміністрації невідкладного подання необхідних матеріалів.

 

IV.  Відповідальність.

 

Начальник юридичного Управління апарату райдержадміністрації несе персональну відповідальність, передбачену чинним законодавством за порушення, допущені в роботі Управління, за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

V. Повинен знати.

 

Конституцію України; закони України «Про державну службу», «Про  запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у відповідній сфері, порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління; порядок укладення, зміни, розірвання та оформлення договорів i угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

 

VI. Кваліфікаційні вимоги.

 

Начальник юридичного Управління апарату райдержадміністрації повинен мати вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра i стажем роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

VII. Взаємовідносини за посадою.

 

            1. Начальник юридичного Управління апарату райдержадміністрації одержує інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків від керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

            2. У випадку необхідності, спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, згідно резолюції голови, керівника апарату є виконавцем (співвиконавцем) відповідних документів.