02.06.2014

Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

   Україна

                                                   Одеська область

Білгород-Дністровська районна

державна адміністрація

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

Про затвердження Умов конкурсу  з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

 

 

 

 

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", підпункту 3 пункту 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня              2008 року № 1081, керуючись статтями 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою створення належних умов для проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу:

 

1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засіданьконкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Білгород-Дністровського району Одеської області, які додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Маслакова В.П.

3. Це розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

 

 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки голови

Білгород-Дністровської

районної державної адміністрації                       підпис                 В.П. Маслаков

 

 

 

Згідно з оригіналом

Виконуючий обов’язки начальника

відділу діловодства та контролю

Білгород-Дністровської

районної державної адміністрації                                               Т.А. Колос

 

 

 

________________

          дата


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

                                                                     10.06.2013 № 241/А-2013   

 

 

 

 

 

УМОВИ

конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування,

що не виходять за межі Білгород-Дністровського району Одеської області

 

 

1.                Загальна частина

 

Умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Білгород-Дністровського району Одеської області (далі - Умови), розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок).

Ці Умови застосовуються для визначення робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Білгород-Дністровського району Одеської області.

Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, є Білгород-Дністровська районна державна адміністрація Одеської області (далі - Організатор).

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації), яке спроможне забезпечити належну якість організації  і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Білгород-Дністровського району (далі – конкурс).

Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

На робочий орган покладаються функції відповідно до пункту 14 Порядку.

У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень (далі – претенденти).

 

2.                Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

умови конкурсу;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

З метою участі у конкурсі претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою, що додається до цих Умов;

копії документів, що підтверджують досвід роботи претендента з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у претендента фахівців у галузі автомобільного транспорту (наприклад, штатний розпис тощо);

оригінали або копії документів, що підтверджують наявність у претендента матеріально-технічного забезпечення (наприклад, довідка претендента щодо опису наявної техніки, що забезпечує роботу підприємства по відповідному напрямку роботи тощо);

проект договору та розрахунки орієнтовної вартості послуг з організації забезпечення роботи при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів.

Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

Подана заява вноситься секретарем конкурсного комітету до журналу обліку заяв. Документи, що надійшли після встановленого строку повертаються 
претенденту. Документи, що надійшли не в повному обсязі визначеному цими Умовами, повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням у строк до 7 робочих днів з дня їх прийняття.

Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі претенденти мають можливість виправити протягом двох днів та подати документи повторно.

 

Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від претендентів.

 

3.                Процедура проведення конкурсу

 

Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

Основні критерії відбору переможця:

найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;

найбільша кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

найбільш прийнятні для Організатора умови договору з організації здійснення функцій робочого органу та нижча ціна.

Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає вищезазначеним критеріям.

Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, які прийняли участь у голосуванні.

Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

З переможцем конкурсу Організатором укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між Організатором та робочим органом у самому договорі, але не більш як на три роки.

 

4. Розгляд спорів

 

У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету .

Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом      15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

 

Керівник апарату Білгород-Дністровської

районної державної адміністрації                                               В.В. Каштель

 

 


 

Додаток
до Умов конкурсу  з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Білгород-Дністровського району Одеської області

 

 

 

 

 

 

Конкурсному комітету з визначення робочого органу при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації

 

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) що здійснює функції робочого органу

Претендент____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
                                                     (повна назва підприємства, установи, організації) 

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснюватиме функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

З Умовами конкурсу, що затверджені розпорядженням Білгород-Дністровської районної державної адміністрації від 10.06.2013                     № 241/А-2013 «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу», ознайомлен та згоден.

До заяви додаються:

1.     ___________________________________________

2.     ___________________________________________

3.     ___________________________________________

4.     ___________________________________________

5.     ___________________________________________

6.     ___________________________________________

7.     ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________
(посада керівника підприємства, установи, організації)

 

____________
(підпис керівника підприємства, установи, організації) 

 

_______________________
(прізвище та ініціали керівника підприємства, установи, організації) 

                                                       М. П. 

 

 

"____" ____________ 20___ р.