26.06.2014

План роботи спостережної комісії на І півріччя 2014 року

пп

 

Заходи

Дата виконання

Хто організовує виконання

1

2

3

4

1.

Організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарань

Січень - червень

Голова комісії

2.

Сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб, залучення до цієї діяльності громадських організацій

Січень - червень

Голова комісії

3.

Організація виховної роботи з особами, умовно- достроково звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання

Січень - червень

Голова комісії

4.

Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання

 

Січень - червень

Голова комісії,

РЦСС СМ,

Цент зайнятості населення

5.

Виконання роботи :

   
   

1)Погодження:

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- постанови начальника колонії щодо змін умов тримання засуджених;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії вищого рівня безпеки;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- постанови начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за межами колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування такого дозволу.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

   

2) Р азом з органами і установами виконання покарань вносити до суду за місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо:

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

3) Сприя ти адміністрації установ виконання покарань у:

Січень - червень

 
 

проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно –технічного навчання;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і

організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико- санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

підготовці засуджених осіб до звільнення.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

4) Н а підставі інформації органів і установ виконанняпокарань вести облік осіб, умовно-достроково звільнених від

відбування покарання, організовувати громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

5) Здійснювати заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяти розвитку центру соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

6) І нформувати громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

7) Викону вати інші функції відповідно до законодавства.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

8) Н ада вати методичну допомогу членам спостережн оїкомісі ї.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

9) Ч ленам комісії відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації

соціально-виховної роботи.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

10) Членам спостережної комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

11) Затребувати та одержувати від громадських організацій, органів виконавчої

влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно

від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

12) Проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення .

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

13) З аслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісії , інформацію посадових осіб органів і установ

виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

14) Д оручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

15) Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і

законних інтересів засуджених осіб;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

- забезпечення правового і соціального захисту персоналуорганів і установ виконання покарань.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

6.

Проведення засідання з поточних питань

щомісяця

Голова комісії, секретар комісії

 

П. Ткаченко,
начальник сектору з питань взаємодії
з правоохоронними органами, оборонної 
і мобілізаційної роботи райдержадміністрації