19.12.2014

План роботи спостережної комісії на І півріччя 2015 року

пп

 

Заходи

Дата виконання

Хто організовує виконання

Прим -ка

1

2

3

4

5

1.

Організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб звільнених від відбування покарань

Січень - червень

Голова комісії

 

2.

Сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб, залучення до цієї діяльності громадських організацій

Січень - червень

Голова комісії

 

3.

Організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання.

Січень - червень

Голова комісії

 

4.

Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

 

Січень - червень

Голова комісії,

РЦСС СМ,

Цент зайнятості населення

 

5.

Виконання роботи :

 

 

 

 

1)Погодження:

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- постанови начальника колонії щодо змін умов тримання засуджених;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії вищого рівня безпеки;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- постанови начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за межами колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування такого дозволу;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

2) Разом з органами і установами виконання  покарань  вносити до суду за місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо:

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- умовно-дострокового звільнення від відбування  покарання  або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- звільнення від  відбування  покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

3) Сприяти адміністрації установ виконання покарань у:

Січень - червень

 

 

 

- проведенні соціально-виховної роботи із засудженими  особами, організації   їх   загальноосвітнього   та   професійно –технічного навчання;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

-     залученні громадських організацій,  органів виконавчої влади, органів   місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ   і

організацій незалежно від форми власності та громадян  до  надання допомоги  у  створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх  матеріально-побутовому  та  медико-санітарному   забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- створенні додаткових  робочих  місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- підготовці засуджених осіб до звільнення;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

4) На  підставі  інформації  органів  і   установ   виконання покарань  вести  облік  осіб,  умовно-достроково  звільнених  від

відбування  покарання,  організовувати громадський   контроль   за поведінкою  таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи  (навчання)  і  проживання  протягом   невідбутої   частини покарання;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

5) Здійснювати   заходи   соціального   патронажу  щодо  осіб, звільнених від  відбування  покарання,  сприяти  розвитку  центру  соціальної  адаптації  та  інших  установ  і організацій, діяльність яких спрямована на  надання  таким  особам  допомоги  у соціальній адаптації;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

6) Інформувати  громадськість  через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан  дотримання  прав  людини, захист  основних  свобод  і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

7) Виконувати інші функції відповідно до законодавства.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

8) Надавати методичну  допомогу  членам спостережної комісії.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

9) Членам комісії відвідувати установи   виконання   покарань,   вивчати   стан матеріально-побутового    та    медико-санітарного    забезпечення засуджених осіб,  умови їх праці  та  навчання,  стан  організації

соціально-виховної роботи;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

10) Членам спостережної комісії брати участь  у засіданнях комісій установ виконання покарань під  час  розгляду  питань  про  внесення  до  суду  подань   щодо умовно-дострокового  звільнення  засуджених  осіб  від  відбування  покарання,  заміни  невідбутої  частини  покарання  більш  м'яким, звільнення  від  відбування покарання вагітних жінок і жінок,  які мають дітей віком до  трьох  років,  та  брати  участь  у  судових засіданнях під час розгляду таких подань;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

11) Затребувати та  одержувати від громадських організацій, органів виконавчої

влади,   органів   місцевого  самоврядування,  органів  і  установ виконання покарань,  підприємств,  установ і організацій незалежно

від   форми   власності  інформацію  і  документи,  необхідні  для виконання покладених на комісії завдань;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

12) Проводити особистий прийом засуджених осіб,  розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

13) Заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісії,  інформацію посадових осіб органів і  установ

виконання  покарань,  органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

14) Доручати  представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та  здійснювати контроль  за  поведінкою  осіб,  умовно-достроково  звільнених від відбування  покарання,  протягом  невідбутої  частини   покарання, координувати проведення такої роботи;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

15) Вносити на розгляд органів  виконавчої  влади  та  органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з  питань  дотримання  прав  людини,  захисту  основних  свобод  і

законних інтересів засуджених осіб;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- поліпшення на   підприємствах,  в  установах  і  організаціях незалежно  від  форми  власності  індивідуально-профілактичної  та виховної   роботи   з  особами,  засудженими  до  громадських  або виправних робіт,  та особами,  умовно-достроково  звільненими  від відбування покарання;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- удосконалення процесу  підготовки  до  звільнення  засуджених осіб;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- організації трудового   та   побутового   влаштування   осіб, звільнених   від  відбування  покарання,  сприяння  їх  соціальній адаптації;

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

 

- забезпечення правового  і   соціального   захисту   персоналу органів і установ виконання покарань.

Січень - червень

Голова комісії, члени комісії

 

6.

Проведення засідання з поточних питань

щомісяця

Голова комісії, секретар комісії