04.12.2020

Інституційний аудит в запитаннях та відповідях

Відділ освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації зауважує, що 09.01.2019 ухвалено наказ МОНУ «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19?lang=en), який визначає механізм проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти. Разом з тим, в зв’язку з тривалим карантином, заклади освіти України, в тому числі і Білгород-Дністровського району, тільки готуються до його проведення. Суттєвою відміною такого механізму від атестації є те, що, на відміну від останньої, перевірка має на меті не нагляд та контроль, а оцінювання з метою вироблення рекомендацій підтримання закладів, підвищення якості освітньої діяльності та приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

Видавництво «Основа» надає відповіді на найбільш поширені питання, а саме:

- Які напрями діяльності закладу освіти оцінюватимуть?

Освітнє середовище — комфортне і безпечне для навчання та праці, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації, сприятливе для інклюзії, розвитку та мотивації до опанування ключових компетентностей, ведення здорового способу життя.

Система оцінювання здобувачів освіти — відкрита, прозора і зрозуміла, під постійним контролем для коригування результатів навчання кожного, формує здатність до відповідальності за результати та самооцінювання.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників — ефективне планування та аналіз своєї діяльності, застосування сучасних ефективних технологій для формування ключових компетентностей наскрізних умінь учнів, їхнього виховання та розвитку, підвищення професійної майстерності, ефективна співпраця з усіма учасниками та причетними, академічна доброчесність.

Управлінські процеси закладу освіти — стратегія розвитку, спрямована на підвищення якості освітньої діяльності, створення умов для відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм, конструктивної взаємодії, професійного розвитку, належного матеріально-технічного забезпечення, ефективна кадрова політика.

У додатку до вищезазначеного наказу детально зазначені критерії оцінювання.

 

-         Коли відбудеться аудит у закладі освіти? Як про це дізнатися?

Не частіше одного разу на 10 років відповідно до перспективних і річних планів, які формуються відповідними територіальними органами Державної служби якості освіти України (ДСЯО). Черговість та терміни аудиту визначають річні плани, що формуються не пізніше 30 листопада року, який передує плановому (плановий період — з 01 січня до 31 грудня).

  Усі плани оприлюднюються на офіційних веб-сайтах ДСЯО. У разі підтвердження низької якості освітньої діяльності закладу освіти, інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку не частіше одного разу на 2 роки, але не раніше ніж через 1 рік після проведення планового інституційного аудиту. Про здійснення інституційного аудиту керівництво закладу додатково отримує відповідний наказ та повідомлення. ДСЯО безоплатно надає закладам освіти консультації з питань проведення інституційного аудиту.

-         Хто та скільки часу здійснює інституційний аудит?

ДСЯО створює експертну групу, до складу якої залучаються педагогічні працівники та інші фахівці (експерти), які відповідають зазначеним вимогам (кваліфікація, практичний досвід, пройшли навчання, не мають конфлікту інтересів). Працівники органів управління у сфері освіти можуть залучатися лише до проведення перевірки дотримання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти. Можуть бути залучені представники громадськості. Кількість членів експертної групи залежить від чисельності педагогічних працівників закладу освіти і має становити від 3 до 12 осіб. Термін роботи експертної групи у закладі освіти не перевищує 10 робочих днів.

-         Що має зробити заклад для здійснення аудиту?

До початку роботи експертної групи в закладі освіти проводиться нарада за участі усіх сторін (педагогічних працівників, батьків, членів експертної групи та ін.), які повідомляють про порядок проведення інституційного аудиту.

Керівник закладу має допустити експертну групу до роботи у закладі за наявності вчасно отриманого повідомлення та за умови пред’явлення відповідних документів експертної групи. У разі необґрунтованого недопущенняекспертної групи до проведення інституційного аудиту або створення перешкод у її роботі складають акт.

У перший день роботи комісії в закладі його керівник надає заповнений опитувальний аркуш самооцінювання діяльності закладу освіти (аркуш надсилається разом із повідомленням).

-         Які права та обов’язки експертної групи та закладу освіти в ході аудиту?

До початку роботи в закладі експертна група ознайомлюється з річним звітом про діяльність закладу освіти, іншою інформацією, оприлюдненою на веб-сайті закладу освіти. У закладі — спостерігає за освітньою діяльністю, зокрема відвідує навчальні заняття, опитує здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогічних працівників, надає консультаційну допомогу з питань проведення інституційного аудиту.

В останній день роботи комісії в закладі складають відповідний акт перевірки, на підставі якого ДСЯО видає розпорядження щодо термінів усунення порушень (якщо такі виявлені), а після його закінчення — про доцільність проведення перевірки результатів усунення порушень безпосередньо в закладі освіти.

-         Що є результатом інституційного аудиту?

Протягом 10 робочих днів після завершення роботи в закладі освіти, експертна група звітує про результати інституційного аудиту з напрямів оцінювання (додаток до наказу). У Висновку зазначають досягнення та потреби вдосконалення закладу освіти та встановлені рівні оцінювання якості освітньої діяльності та ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти (перший — високий, другий — достатній, третій — вимагає поліпшення, четвертий — низький). Рекомендації містять пропозиції для закладу освіти та його засновника щодо поліпшення їхньої діяльності.

Проект Висновку надсилається для ознайомлення керівнику закладу освіти не пізніше 15 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти. У свою чергу керівник може подати обґрунтовані заперечення до проекту висновку протягом 3 робочих днів після його отримання. Заперечення розглядають протягом 5 робочих днів після їхнього отримання. Усі документи надсилають за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання). Остаточні Висновок і Рекомендації надсилають керівникові та засновникові закладу освіти не пізніше 30 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти. Документи мають бути оприлюднені на веб-сайтах.