Положення про відділ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ


І.Загальні положення

 

     1.1. Відділ освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Скорочена назва – відділ освіти.

     1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної та обласної державних адміністрацій, актами        Білгород-Дністровської районної ради, а також цим Положенням.

     1.3.  Організаційно-правову форму відділу освіти та його статус  як юридичної особи публічного права визначаються головою Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

II. Основні завдання відділу освіти:

     2.1. Забезпечення реалізації на території району державної політики з питань освіти.

     2.2. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення                                                                                               соціального  та  правового  захисту  дітей ,  сприяння соціальному становленню та розвитку дітей.

     2.3. Сприяння дитячим громадським організаціям та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань дітей.

     2.4. Реалізація державної політики в галузі освіти  з  урахуванням  особливостей соціально – культурного середовища району.

     2.5. Створення умов для  реалізації  гарантованого  Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти.

     2.6. Здійснення управління закладами освіти, що знаходяться в межах  відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих закладів освіти.

     2.7. Зміцнення матеріальної бази закладів освіти.

     2.8. Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми   розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми.

     2.9. Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення закладів освіти,   підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

     2.10. Моніторинг дотримання законодавства з питань освіти, державного стандарту    загальної середньої освіти всіма закладами загальної середньої освіти, розташованими    на території району.

     2.11. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

     2.12. Сприяння проведенню ліцензування та інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти,  розташованих на території району, оприлюднення їх результатів.

     2.13. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав    учасників освітнього  процесу у закладах загальної середньої освіти.

 

ІІІ. Відділ освіти, відповідно до покладених завдань:

 

     3.1. Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, охорони дитинства, відпочинку та дозвілля дітей.

     3.2. Розробляє проекти районних комплексних і цільових програм, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання.

     3.3. Готує та подає в установленому  порядку  аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

     3.4. Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей.

     3.5. Залучає громадські організації дитячої спрямованості, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань.

     3.6. Сприяє залученню коштів підприємств, установ, організацій для соціальної підтримки дітей.

     3.7.  Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та  обдарованих дітей, сприяє їх підтримці.

     3.8. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на  підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей.

     3.9. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи  у  закладах освіти.

     3.10. Вживає в межах своїх повноважень заходи,  спрямовані на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому середовищі.

     3.11. Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну  роботу,  "гарячі  лінії",  семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.

     3.12. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

     3.13. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції.

     3.14. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, керівників гуртків, секцій державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, Одеської обласної ради та грантів Президента України обдарованим учням.

     3.15. Забезпечує доступ до публічної інформації шляхом її оприлюднення на веб-сайті Білгород-Дністровської районної державної адміністрації в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та шляхом надання інформації за запитами.

     3.16. Комплектує склад збірних учнівських команд району за видами спорту і забезпечує   організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях районного та обласного рівнів.

     3.17. Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, фізкультурно - оздоровчих центрів незалежно від їх підпорядкування.

     3.18. Сприяє збереженню і розширенню мережі освітніх фізкультурно-спортивних закладів,  вживає заходів до зміцнення  їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

     3.19. Здійснює  контроль  за  технічним станом,  ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать закладам освіти та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

      3.20. Складає номенклатуру справ відділу освіти, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ.

      3.21. Організовує роботу архіву відділу освіти, проводить експертизу наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує та передає справи до архівного відділу районної державної адміністрації.

      3.22.  Виконує інші функції відповідно до  покладених  на  нього завдань.

      3.23. Здійснює керівництво роботою закладів освіти, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

      3.24. Визначає потребу  у  закладах освіти, заснованих на комунальній формі   власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної,   науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

      3.25. Сприяє підготовці  проектів рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в закладах загальної середньої освіти.

      3.26. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення закладів освіти для  дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у закладах загальної середньої освіти в тому числі з екстернатною, інклюзивною формами навчання  за загальноосвітньою або спеціальними програмами.

      3.29. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл,  класів, груп з очною, заочною формою навчання при закладах загальної середньої освіти та створює умови для  прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном.

      3.30. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у  загальноосвітніх  навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

      3.31. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі.

      3.32. Надає  допомогу  органам  опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і  дітей,  позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на  усиновлення; сприяє захисту особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги.

      3.33. Координує роботу закладів освіти щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально - педагогічного патронажу.

      3.34. Забезпечує  утворення психологічної служби в закладах освіти.

      3.35. Координує роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з  навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

      3.36. Надає допомогу закладам освіти та здійснює контроль за організацією їх діяльності щодо безоплатного та регулярного підвезення учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості, до місць навчання і на  зворотному  шляху  .

       3.37. Організує харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджету та залучених коштів.

       3.38. Організовує безоплатне медичне обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення заходів щодо відпочинку.

       3.39. Забезпечує навчально-методичну, фінансову та матеріально-технічну базу  закладів освіти.

       3.40. Впроваджує  навчальні  плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки  України, затверджує освітні програми закладів загальної середньої освіти; вносить   пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

        3.41. Організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної  державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, ліцеї та інше), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, підтримує центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо.

       3.42. Забезпечує  організацію в закладах освіти роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. 

       3.43. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

       3.44. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних учнівських організацій, творчих об'єднань, товариств.

       3.45. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

       3.46. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

       3.47. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема  до  роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень.

       3.48. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі  закладів загальної середньої освіти, введенням в дію їх нових приміщень,    комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками.

       3.49. Погоджує  проекти будівництва закладів освіти, сприяє їх   раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів.

       3.50. Формує замовлення на отримання  підручників, навчально-методичних посібників та  іншої навчально-методичної літератури,  навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними заклади освіти.

       3.51. Прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає   договори з педагогічними  навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти,  бере  участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти.

       3.52. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

       3.53. Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції.

       3.54. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

       3.55. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

       3.56. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

       3.57. Контролює створення у закладах освіти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за  рахунок  коштів  бюджету,  а  також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

       3.58. Контролює  дотримання   закладами освіти державних вимог щодо змісту,  рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

       3.59. Подає в установленому порядку статистичну  звітність  про стан  і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

       3.60. Інформує  населення  про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше, ніж два рази на рік).

       3.61. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

       3.62.  Сприяє діяльності дитячих клубів та об’єднань за інтересами у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази.

       3.63. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей, сприяє підтримці їх розвитку.

       3.64. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту.

       3.65. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури, організовує підвищення їх кваліфікації.

       3.66. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

       3.67. Проводить процедури закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

       3.68. Забезпечує роботу з дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних.

       3.69. Складає номенклатуру справ відділу освіти, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають передачі до архівного відділу районної державної адміністрації.

 

ІV. Права відділу освіти

       4.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів  інших  структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,   підприємств,   установ  та організацій,  а також об'єднань  громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками).

       4.2. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,  документи та інші матеріали,  необхідні для виконання покладених на нього завдань.

       4.3. Скликати в  установленому  порядку  наради,   конференції  і семінари з питань, що належать до його компетенції.

       4.4. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти всіх форм власності.

       4.5. Скликати районні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних  працівників,  проводити семінари,  наради керівників закладів освіти з  питань, що належать до його компетенції.

       4.6. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

       4.7. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників   закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

       4.8. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з закладами освіти,  міжнародними організаціями, фондами тощо.


V. Організаційно-розпорядча діяльність


       5.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Одеською обласною державною адміністрацією.

       5.2. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу відповідно до законодавства про державну службу.

       5.3. Начальник відділу освіти:

       5.3.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

       5.3.2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці.

       5.3.3.  приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

       5.3.4. затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними.

       5.3.5. планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

       5.3.6. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

       5.3.7. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

       5.3.8. відповідає за виконання покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, фізичної культури.

       5.3.9. може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

       5.3.10. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

       5.3.11. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

       5.3.12. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

       5.3.13. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту).

       5.3.14. подає на затвердження голові  районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

       5.315. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу.

       5.3.16.  здійснює добір кадрів.

       5.3.17. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

       5.3.18. здійснює повноваження керівника з питань державної служби та організації роботи інших працівників відділу освіти райдержадміністрації на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу».

       5.3.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

       5.3.20. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

       5.3.21. забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом.

       5.3.22. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

       5.4. На період відсутності начальника відділу освіти обов’язки начальника виконує завідувач районним методичним кабінетом, а у разі відсутності завідувача районним методичним кабінетом – менеджер з персоналу відділу освіти згідно з відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації.

       5.5. При відділі освіти утворюється колегія, до складу якої  можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу.

        5.6. При відділі освіти, виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти можуть утворюватися творчі групи.

        5.7. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

        5.8. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних  закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

        5.9. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

        5.10.  Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

         5.11. При відділі освіти може бути створена господарча група, яка діє на підставі власного Положення.

        5.12. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, транспортні засоби та майно.

         5.13. Відділ освіти розташований за адресою: 67700, м.Білгород-Дністровський,

 вул.. Грецька, 24