Посадова інструкція начальника відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                 

                                                                                                                 голова Білгород-Дністровської

районної державної адміністрації

                                                                                          Г. Яцишена_______________

                                                                                                                        

                                                                                                               «_____» _______________2020р.

 

 

Посадова інструкція начальника відділу освіти 

Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.Начальник відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти на території Білгород - Дністровського району Одеської області, здійснює керівництво роботою закладів освіти району, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

1.2.Начальник відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації призначається на посаду за конкурсом та звільняється з посади розпорядженням голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за погодженням з керуючим заступником та обласним департаментом освіти і науки згідно чинного законодавства України.

1.3.Начальник відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації та заступнику голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків райдержадміністрації

 1.4.Начальник відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації повинен знати Конституцію України; закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», інші законодавчі акти, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток освіти; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

1.5.Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації: вища педагогічна освіта освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управління персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

1.6.Начальника відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації заміщує на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) завідувач методичним кабінетом відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу освіти та закладів освіти Білгород-Дністровського району, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

2.2.Забезпечує ефективне виконання покладених на відділ освіти завдань щодо реалізації державної політики у галузі освіти та в межах компетенції відділу, закріплених за відділом показників.

2.3.Визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів у складі відділу освіти формує та погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників відділу освіти.

2.4.Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції відділу освіти.

2.5.У межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності відділу освіти, формує мережу закладів освіти району.

2.6.Контролює процеси реалізації державної політики у галузі освіти, виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів МОН, інших центральних органів виконавчої влади, Департаменту освіти і науки ОДА, районної державної адміністрації у межах затверджених посадових обов'язків.

2.7.Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку освіти, хід виконання державних, регіональних та районних програм, діяльності відділу освіти та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

2.8.Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу освіти звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності відділу освіти, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва районної державної адміністрації.

2.9.Планує, здійснює, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу освіти з іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності відділу освіти.

2.10.Виконує, за дорученням керівництва, завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень.

2.11.Подає відповідно до законодавства керівництву інформацію щодо наявних вакансій, пропозиції про заохочення та вирішує інші питання службової діяльності.

2.12.Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

2.13.Забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності відділу освіти у відповідності з чинним законодавством.

2.14.Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

2.15.Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти   районної державної адміністрації, Статути закладів освіти району, функціональні обов’язки його працівників.

2.16.Планує   роботу відділу і аналізує стан її виконання.

2.17.Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти згідно Закону України « Про державну службу», керівників комунальних закладів і установ освіти відповідно до діючого законодавства.

2.18.Призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів та установ освіти району.

2.19.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників закладів та установ освіти.

2.20.Подає на затвердження голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків та відповідає за його використання, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу.

2.21.Розпоряджається коштами, які виділяються на отримання відділу освіти.

2.22.Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти.

2.23.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти району державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

2.24.Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

2.25.Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

3.     ПРАВА

 Начальник відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації має право:

3.1. За дорученням вищого керівництва представляти відділ освіти в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

3.2.Вносити керівництву у встановленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу освіти, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти іншого центрального органу виконавчої влади та державної служби в цілому.

3.3.У процесі виконання покладених на відділ освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції.

4.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 Начальник відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за:

4.1.Рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.

4.2.Дисциплінарну   відповідальність, визначену трудовим законодавством.

4.3.Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, зазначених у посадовій інструкції, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

4.4.Порушення  Загальних правил поведінки державного службовця.

4.5.Виконання Указів Президента України та розпоряджень Кабінету Міністрів, голів обласної та районної державних адміністрацій згідно з чинним законодавством.

4.6.Якісну та результативну роботу закладів та установ освіти району.

4.7. Формування проекту кошторису та здійснення видатків відповідно до вимог чинного законодавства України, оплату праці працівників відділу  та підпорядкованих йому структур і закладів освіти, правильне і раціональне використання коштів відділу освіти райдержадміністрац

5.   ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

 Начальник відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації під час виконання своїх обов'язків та завдань взаємодіє з іншими працівниками Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, відділу освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, зі структурними підрозділами відділу, виконкомами місцевих рад району, підприємствами, установами,організаціями і громадянами.